Šv. Maksimilijono Marijos Kolbės litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Nekaltai Pradėtoji Mergele Marija, malonių tarpininke, melski už mus!
Išganytojo Motina, melski už mus
Šv. Maksimilijonai Marija Kolbe, melski už mus.

Šv. Maksimilijonai, Šventosios Dvasios buveine,
Šv. Maksimilijonai, meilės Dvasios pasiuntiny,
Šv. Maksimilijonai, gyvoji šlove trims Dieviškiems Asmenims,
Šv. Maksimilijonai, švč. Jėzaus Širdies šaukly,
Šv. Maksimilijonai, Bažnyčios šviesa ir garbe,
Šv. Maksimilijonai, drąsusis Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos riteri ir pranaše,
Šv. Maksimilijonai, meile Dievui degęs,
Šv. Maksimilijonai, didis Dievo mylėtojau,
Šv. Maksimilijonai, Evangelijos liudytojau, ypač supanašėjęs su Kristumi,
Šv. Maksimilijonai, kunige ir Eucharistinio Viešpaties garbintojau ir mylėtojau,
Šv. Maksimilijonai, ugningas Švenčiausios Trejybės mylėtojau,
Šv. Maksimilijonai, Dievo rinktini,
Šv. Maksimilijonai, Dievo drauge,
Šv. Maksimilijonai, Dievo dovana,
Šv. Maksimilijonai, pavyzdingasis šv. Pranciškaus mokiny,
Šv. Maksimilijonai, paklusnusis Šv. Pranciškaus sūnau,
Šv. Maksimilijonai, šiuolaikini šventojo Asyžiaus Neturtėlio sūnau,
Šv. Maksimilijonai, Pranciškoniškos tradicijos paveldėtojau ir tęsėjau,
Šv. Maksimilijonai, ugningasis Nekaltai Prasidėtosios mylėtojau,
Šv. Maksimilijonai, Nekaltai Pradėtosios nuosavybėn atiduotas,
Šv. Maksimilijonai, Dievo Motinai visiškai pasišventęs tarne,
Šv. Maksimilijonai, iš švč. Mergelės Marijos rankų dvi karūnas, skaistybės ir kankinystės, priėmęs,
Šv. Maksimilijonai, pamaldumą Marijai karštai praktikavęs,
Šv. Maksimilijonai, Švč. Mergelės Marijos mistike,
Šv. Maksimilijonai, visą savo veiklą Nekaltai Pradėtajai globai pavedęs,
Šv. Maksimilijonai, sielų Nekaltai Pradėtajai laimėtojau,
Šv. Maksimilijonai, visų malonių Tarpininkės šaukly,
Šv. Maksimilijonai, drąsus Nekaltai Pradėtosios karalystės skleidėjau,
Šv. Maksimilijonai, Nekaltai Prasidėtosios, malonių tarpininkės apaštale,
Šv. Maksimilijonai, stebuklingojo švč. M. Marijos medalikėlio propoguotojau ir apaštale,
Šv. Maksimilijonai, Nekaltai Pradėtosios riterių įkūrėjau,
Šv. Maksimilijonai, Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos misijos įkūrėjau,
Šv. Maksimilijonai, miestelių Nekaltai Pradėtosios garbei tėve,
Šv. Maksimilijonai, Lenkijos žemės garbe,
Šv. Maksimilijonai, didvyriškas Lenkijos sūnau,
Šv. Maksimilijonai, krikščioniškasis žurnaliste,
Šv. Maksimilijonai, jaunimo mokytojau,
Šv. Maksimilijonai, nuostabus apologete,
Šv. Maksimilijonai, žiniasklaidos priemonių propoguotojau evangelizavimo darbe,
Šv. Maksimilijonai, šiuolaikiškas Evangelijos skelbėjau,
Šv. Maksimilijonai, praradusių viltį pamokslininke,
Šv. Maksimilijonai, uolusis Japonijos apaštale ir misionieriau,
Šv. Maksimilijonai, smurto ir neapykantos auka,
Šv. Maksimilijonai, savo gyvenimą už vienos šeimos gerovę atidavęs,
Šv. Maksimilijonai, dėl Nekaltai Pradėtosios laisva valia pelenais virtęs,
Šv. Maksimilijonai, kitus kalinius savo žodžiu ir ramia laikysena stiprinęs,
Šv. Maksimilijonai, gailestingosios meilės kankiny,
Šv. Maksimilijonai, iki paskutinio atodūsio meilę artimui liudijęs,
Šv. Maksimilijonai, „Sveika Marija" žodžiais lūpose šį pasaulį palikęs,
Šv. Maksimilijonai, maldos ir pasiaukojimo dvasia gyvenęs,
Šv. Maksimilijonai, apsimarinimu ir atgaila gyvenęs,
Šv. Maksimilijonai, ištverminga malda tikėjimo kelionėje rėmęsis,
Šv. Maksimilijonai, niekada vilties nepraradęs,
Šv. Maksimilijonai, ryžtingai šventumo siekęs
Šv. Maksimilijonai, savo prigimtinį ūmų būdą valia ir apsimarinimais sutramdęs,
Šv. Maksimilijonai, su džiaugsmu Dievo įrankiu tapęs,
Šv. Maksimilijonai, neturtingasis ir nuolankusis broli vienuoli,
Šv. Maksimilijonai, ištikimasis kunige,
Šv. Maksimilijonai, tvirtas pasitikėjime,
Šv. Maksimilijonai, mylinti maldą,
Šv. Maksimilijonai, dėl Dievo artimą savo mylintis,
Šv. Maksimilijonai, savo priešus mylintis,
Šv. Maksimilijonai, žmogau kitiems,
Šv. Maksimilijonai, pasiaukojimo meilės kankiny,
Šv. Maksimilijonai, didvyriškai paklusnus savo vyresniesiems,
Šv. Maksimilijonai, evangelinio tobulumo idealui ištikimas,
Šv. Maksimilijonai, atkakliai skaistybės dorybę saugojęs,
Šv. Maksimilijonai, angeliško tyrumo pavyzdy,
Šv. Maksimilijonai, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Maksimilijonai, priešams atleidžiančio pavyzdy,
Šv. Maksimilijonai, nepajudinamo pasitikėjimo pavyzdy,
Šv. Maksimilijonai, vienuolinio gyvenimo pavyzdy,
Šv. Maksimilijonai, ryškus nuolankumo ir švelnumo pavyzdy,
Šv. Maksimilijonai, nuostabus neturto ir paklusnumo mylėtojau ir pavyzdy,
Šv. Maksimilijonai, maldos ir kontempliacijos vyre,
Šv. Maksimilijonai, gyvojo tikėjimo vyre,
Šv. Maksimilijonai, skaistumo ir ištikimybės atspindy,
Šv. Maksimilijonai, puikus ramybės ir džiaugsmo atvaizde,
Šv. Maksimilijonai, neturto ir paprastumo dvasia gyvenęs,
Šv. Maksimilijonai, kankinio mirties troškęs,
Šv. Maksimilijonai, Aušvico koncentracijos stovyklos kankiny ir didvyri ,
Šv. Maksimilijonai, planuoto naikinimo auka,
Šv. Maksimilijonai, ištvermingos kančios pavyzdy,
Šv. Maksimilijonai, kantriai pažeminimus, patyčias ir visokius nepriteklius koncentracijos stovykloje kentęs,
Šv. Maksimilijonai, drąsiai įžeidimus ir kančias priėmęs,
Šv. Maksimilijonai, didvyriška artimo meilės auka,
Šv. Maksimilijonai, visa ir visus Nekaltai Pradėtajai pašvęsti siekęs,
Šv. Maksimilijonai, troškimu pasaulį Nekaltai Pradėtajai laimėti degęs
Šv. Maksimilijonai, Dievo gailestingumą per Marijos tarpininkavimą skelbęs,
Šv. Maksimilijonai, Bažnyčios tarne,
Šv. Maksimilijonai, Bažnyčioje visus Kristaus sekėjus suvienyti troškęs,
Šv. Maksimilijonai, tikėjimo tiesas savo gyvenimu liudijęs,
Šv. Maksimilijonai, meilės civilizacijos pranaše ir ženkle,
Šv. Maksimilijonai, taikos ir susitaikymo įranki,
Šv. Maksimilijonai, tvirtai masonams pasipriešinęs,
Šv. Maksimilijonai, tobulo gyvenimo pavyzdį žmonėms rodęs,
Šv. Maksimilijonai, žmones gerumu ir džiaugsmu patraukdavęs,
Šv. Maksimilijonai, visiškai ligoniams ir nelaimingiems pasišventęs,
Šv. Maksimilijonai, pasmerktiesiems kaip kunigas patarnauti skubėjęs,
Šv. Maksimilijonai, savo kaip kunigo pašaukimo priedermes ištikimai bet kokiomis sąlygomis vykdęs,
Šv. Maksimilijonai, alkanus pamaitindavęs,
Šv. Maksimilijonai, netikinčiųjų ir nusidėjėlių atsivertimo troškęs,
Šv. Maksimilijonai, lenkų tautos atgimimo skelbėjau,
Šv. Maksimilijonai, Evangelijos skelbėjau radiju ir spauda,
Šv. Maksimilijonai, katalikų spaudos apaštale,
Šv. Maksimilijonai, masinių informavimo priemonių apaštale,
Šv. Maksimilijonai, katalikiškos spaudos leidėjau ir misionieriau,
Šv. Maksimilijonai, krikščioniškųjų vertybių skleidėjau,
Šv. Maksimilijonai, žmogiškojo orumo gynėjau,
Šv. Maksimilijonai, gero pavyzdžio apaštale,
Šv. Maksimilijonai, ryškus pergalės ir vilties ženkle,
Šv. Maksimilijonai, garsus visame pasaulyje,
Šv. Maksimilijonai, visame pasaulyje gerbiamas,
Šv. Maksimilijonai, tikrasis ekumenizmo puoselėtojau,
Šv. Maksimilijonai, pabėgėlių tarne,
Šv. Maksimilijonai, benamių drauge,
Šv. Maksimilijonai, įkalintųjų bičiuli,
Šv. Maksimilijonai, sergančiųjų gydytojau,
Šv. Maksimilijonai, mirštančiųjų guodėjau,
Šv. Maksimilijonai, priklausomųjų užtarėjau,
Šv. Maksimilijonai, valgymo sutrikimus kenčiančiųjų drauge,
Šv. Maksimilijonai, „Už gyvybę“ globėjau,
Šv. Maksimilijonai, šeimyninio gyvenimo saugotojau ir globėjau,
Šv. Maksimilijonai, blaivybės globėjau,
Šv. Maksimilijonai, kalinių ganytojau,
Šv. Maksimilijonai, įkvėpime savanoriauti,
Šv. Maksimilijonai, gerų papročių gynėjau,
Šv. Maksimilijonai, šventojo tikėjimo gynėjau,
Šv. Maksimilijonai, mūsų didysis užtarėjau danguje,
Šv. Maksimilijonai, artimo meilės mokytojau,
Šv. Maksimilijonai, mūsų sudėtingų laikų globėjau,
Šv. Maksimilijonai, dangiškasis globėjau,
Šv. Maksimilijonai, didis užtarėjau pas Dievą,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Maksimilijonai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Gailestingasis Dieve, pakėlęs šv. Maksimilijoną Kolbę į savo šventųjų šlovę, suteik mums jo didvyrišku pavyzdžiu ir galingu šio Meilės kankinio užtarimu malonę, visada tarnauti Tau meilėje, parodytoje mūsų broliams ir seserims, kad taip ieškotume išpildyti didžią Dievo šlovę visame, ką darome. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.
Visagali, gailestingasis Dieve, uždegęs šventojo Maksimilijono širdį meile Nekaltai Pradėtajai ir padaręs jį puikiu riteriu ir įrankiu skleisti Savo Karalystei, uždek mūsų širdis panašia meile ir pasiaukojimu, kad visada galėtume ieškoti Tavo šlovės savo gyvenime. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Dieve, nuolatos stiprinantis savo palaiminimu mūsų šeimas ir teikiantis joms šventumo pavyzdžius, šventajam Maksimilijonui užtariant, suteik mums gyvenimo šventumo ir tvirtybės malonę, išpažįstant tikėjimą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Maksimilijonas Marija Kolbė gimė 1894 m. Zdunskos Voloje, mirė 1941 m. Aušvice Lenkijoje.
Šeimų, pasveikimo nuo priklausomybės narkotikams, kalinių, radijo mėgėjų, žurnalistų, politinių kalinių, „Už gyvybę“ judėjimo, esperantininkų ir Nekaltai Pradėtosios milicijos globėjas.
Iš anglų, lenkų, prancūzų kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ