ŠVENTOJO DOMININKO SAVIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Dievo Motina Krikščionių pagalba, melski už mus.
Šv. Jonai Bosko,
Šventasis Domininkai Savio, melski už mus!
Šv. Domininkai Savio, kontempliavęs Dievo suteiktą dangišką grožybę, kurią Dievas teikia teisioms ir užsidegusioms širdims,
Šv. Domininkai Savio, per savo meilę Eucharistijai, padaręs mūsų dvasią jautresnę tikrajam Viešpaties buvimui,
Šv. Domininkai Savio, Dievo drauge, valgęs galybės duonos,
Šv. Domininkai Savio, patikėjęs Nekaltajai Dievo Motinai savo nekaltą širdį ir paskleidęs jos garbinimą atsiduodant jai kaip vaikui,
Šv. Domininkai Savio, Dievo Motinos riteri, kasdien radęs pagalbą Mergelėje Marijoje,
Šv. Domininkai Savio, dėl Dievo garbės ir sielų gerovės laimėjęs prieš žmonių nuomones,
Šv. Domininkai Savio, patirdamas įvairiausius trukdžius, net ir pačius didžiausius, gyvenęs tik Dieve, su Dievu ir Dievui,
Šv. Domininkai Savio, brangindamas krikščioniško apsimarinimo vertę suformavęs savo valią,
Šv. Domininkai Savio, mylėjęs apsimarinimus ir kančias kaip auką Nukryžiuotajam Dievui,
Šv. Domininkai Savio, nusižemindamas klūpint ant kelių, jautęs malonę apvalyti sielą ir padaryti ją dosnią dvasiniam mūšiui,
Šv. Domininkai Savio, pasiekęs krikščioniškojo ugdymo tobulumą švelniai paklusdamas savo tėvams ir mokytojams,
Šv. Domininkai Savio, būdamas prieinamumo pavyzdžiu, didvyriškai įvykdęs kiekvieną pareigą ir nuolat pasišventęs malda,
Šv. Domininkai Savio, prisiimdamas pareigas visada gerai atlikęs su geriausiais rezultatais,
Šv. Domininkai Savio, šv. kunigo don Bosko mokykloje sakęs: „Noriu tapti šventu“ ir šį šventumą jau jaunystėje pasiekęs,
Šv. Domininkai Savio, su didvyrišku apsisprendimu „verčiau mirti, nei nusidėti“ tvirtai saugojęs angelišką tyrumą,
Šv. Domininkai Savio, apie kurį popiežius šv. Pijus X pasakęs: „Paauglys, pakėlęs į dangų savo krikšto nekaltumą, kaip ir dera šventajam“,
Šv. Domininkai Savio, kuriuo Bažnyčia džiaugiasi matydama tarp savo šventųjų,
Šv. Domininkai Savio, mūsų jaunasis užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Domininkai Savio!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Viešpatie Dieve, kuris šventajame Domininke davei jaunimui tobulą krikščioniško gyvenimo pavyzdį, taip pat mums leisk jo užtarimu augti draugystėje su Jėzumi ir Marija širdies tyrumu bei drąsia viltimi, kuri yra kiekvienam žmogui paruoštos laimės atspindys, tarnaujant tiems, kuriuos mums siuntei. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 9 d. minimas Šv. Domininkas Savio 1842 -1857 m. (14 metų) Sardenija, Italija
Choro berniukų, jaunų nusikaltėlių, melagingai apkaltintų, paauglių globėjas. Iš prancūzų ir lenkų kalbų vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ