LURDO DIEVO MOTINOS LIGONIŲ SVEIKATOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Kristau išgirsk, Kristau išklausyk!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve,  pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Mergele, apsireiškusi Lurde, melski už mus,
Šventoji Mergele, raginanti atgailauti,
Šventoji Mergele, atverianti stebuklingą šaltinį,
Šventoji Mergele, įsakanti pastatyti koplyčią ant uolos,
Šventoji Mergele, apsireiškianti kaip „Nekaltasis Prasidėjimas“,
Nekaltai pradėtoji Dievo Tėvo Dukra,
Nekaltai Pradėtoji Jėzaus Kristaus Motina,
Nekaltai Pradėtoji Šv. Dvasios Sužadėtine,
Nekaltai Pradėtoji Šv. Trejybės Šventove,
Nekaltai Pradėtosios teisingumo saulės atspindy,
Nekaltai pradėtoji Dovydo giminės atžala,
Nekaltai Pradėtoji kelias link Jėzaus,
Nekaltai Pradėtoji Mergele, kuri sutrynei galvą pragaro gyvatės,
Nekaltai Pradėtoji, dangaus ir žemės karaliene,
Nekaltai Pradėtoji Dangiškosios Jeruzalės Vartai,
Nekaltai Pradėtoji Dievo malonių patikėtine,
Nekaltai Pradėtoji, Jūrų Žvaigžde,
Nekaltai Pradėtoji, Keliaujančios Bažnyčios Bokšte,
Nekaltai Pradėtoji Rože tamsybėse,
Nekaltai Pradėtoji, mūsų tikėjimo pavyzdy,
Nekaltai Pradėtoji, Dieviškos Meilės Šaltini,
Nekaltai Pradėtoji, tikrumo ženkle mūsų išganymo,
Nekaltai Pradėtoji, angelų šviesa,
Nekaltai Pradėtoji, pranašų šviesa,
Nekaltai Pradėtoji, apaštalų mokytoja,
Nekaltai Pradėtoji, kankinių drąsa,
Nekaltai Pradėtoji, išpažinėjų globėja,
Nekaltai Pradėtoji, Džiaugsme tavimi pasitikinčiųjų,
Nekaltai Pradėtoji, nusidėjėlių gynėja,
Nekaltai Pradėtoji,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,  atleisk mums, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Jėzau!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
O Nekaltai Pradėtoji Marija, apsireiškusi Lurde,
Melskis už mus, kurie prie Tavęs glaudžiamės.
Melskimės:
Dieve, per Nekaltai Pradėtąją Mergelę Mariją  paruošei Sūnui savo vertą buveinę, nuolankiai Tave prašome, kad švenčiant Jos apsireiškimą, pasiektume sielos ir kūno išganymą. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.