ŠVENTOSIOS JOANOS LESTONJAK LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!

Šventoji Joana Lestonjak, melski už mus!
šv. Lestonjak, mylimoji Jėzaus Kristaus sužadėtine,
šv. Lestonjak, garbingoji Dievo Motinos dukra,
šv. Lestonjak, mūsų Valdovės, Marijos Draugijos, seserų įkūrėja,
šv. Lestonjak, dėl savo dorybių Dievo išrinktoji įkurti naują, taip Bažnyčiai reikalingą, ordiną,
šv. Lestonjak, ištikimai sekusi tau skirtu dieviškuoju pašaukimu,
šv. Lestonjak, savo šventojo Ordino garbe ir pasididžiavime,
šv. Lestonjak, didžiadvasiškai atsisakiusi pasaulietinio gyvenimo ir pasišventusi Dievui,
šv. Lestonjak, pasirinkusi tikėjimo griežtumą vietoj savo amžiaus malonumų,
šv. Lestonjak, išmintigasis cherubine,
šv. Lestonjak, artimo meilės serafime,
šv. Lestonjak, nusižeminimo pavyzdy,
šv. Lestonjak, kantrybės nelaimėse pavyzdy,
šv. Lestonjak, paklusnumo pavyzdy,
šv. Lestonjak, drąsos persekiojimuose pavyzdy,
šv. Lestonjak, pasitikėjimo Dievu pavojuose pavyzdy,
šv. Lestonjak, įveikusi kalvinizmą savojo tikėjimo tikrumu,
šv. Lestonjak, ant erezijos griuvėsių pastačiusi daugybę šventovių,
šv. Lestonjak, tiek daug ištikimų sekėjų atvedusi Jėzui Kristui,
šv. Lestonjak, liepsnojusi didžiu uolumu skleidžiant Dievo šlovę ir besidarbuojant sielų išganymui,
šv. Lestonjak, paguoda mūsų sunkumuose,
šv. Lestonjak, prieglobsti mūsų pagundose,
šv. Lestonjak, mūsų širdžių linksmybe,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Marija Lestonjak!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Gailestingasis Dieve, meilingai pažvelgęs į garbingąją Ordino įkūrėją, Joana Lestonjak, kuri žemėje ėjo dorybių keliu ir kurią dosniai apdovanojai dangaus šlovėje, palankiai priimk maldas, kuriomis ji mus užtaria, kad, jos padedami ir paskatinti, mes būtume verti vieną dieną džiaugtis danguje kartu su ja šlovindami Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžių amžius. Amen.

Šv. Joana Lestonjak (Jeanne de Lestonnac) 1556 – 1640m. Bordo (Prancūzija). Globėja prievartos aukų, iš vienuolynų atleistųjų, našlių.  Iš prancūzų kalbos vertė Dalia Aleksandravičiūtė, Kun Mindaugas Malinauskas SJ