ŠVENTŲJŲ PETRO IR PAULIAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus
Šventoji Dievo Gimdytoja, melski už mus
Bažnyčios Motina, melski už mus.
Apaštalų Karaliene, melski už mus.
Šv. Jonas Krikštytojau, Viešpaties pirmtake, melski už mus.
Šv. Juozapai, Šventosios Bažnyčios globėjau, melski už mus.
Šventieji Petrai ir Pauliau, melskite už mus!
Šv. Petrai ir Pauliau, šlovingi Kristaus apaštalai,
Šv. Petrai ir Pauliau, pirmiausieji apaštalai,
Šv. Petrai ir Pauliau, apaštalų būrio kunigaikščiai,
Šv. Petrai ir Pauliau, tautų teisėjai,
Šv. Petrai ir Pauliau, tvirtos Kristaus Bažnyčios kolonos ir nepajudinamas sutvirtinime,
Šv. Petrai ir Pauliau, Romos Bažnyčios pamatai,
Šv. Petrai ir Pauliau, dvi nenugalimos Bažnyčios kojos,
Šv. Petrai ir Pauliau, tikėjimo pagrindai ir atramos,
Šv. Petrai ir Pauliau, ištikimieji ir galingieji tikrojo tikėjimo gynėjai,
Šv. Petrai ir Pauliau, tikėjimo Jėzumi kankiniai,
Šv. Petrai ir Pauliau, Evangelijos liudytojai,
Šv. Petrai ir Pauliau, tikinčiųjų tėvai ir mokytojai,
Šv. Petrai ir Pauliau, Nekaltojo Avinėlio išrinktieji tiesos skelbėjai,
Šv. Petrai ir Pauliau, Nukryžiuotojo Kristaus, Dievo galybės ir Dievo išminties, skelbėjai,
Šv. Petrai ir Pauliau, pašauktieji skelbėjai visai žemei ir žmonijai,
Šv. Petrai ir Pauliau, gavę Dievo Dvasią ir išėję į visą žemę mokydami kraštus,
Šv. Petrai ir Pauliau, turintys valdžią iš Kristaus mums vadovauti ir mūsų nuodėmes atrišti ir surišti,
Šv. Petrai ir Pauliau, savo šventaisiais raštais mus visus kviečiantys tikėti ir pasitikėti Dievu,
Šv. Petrai ir Pauliau, savo gyvenimu parodę atsivertimo pavyzdį tiems, kurie nusidėjo,
Šv. Petrai ir Pauliau, Bažnyčios šviesa neišsakomą Šviesą parodžiusieji,
Šv. Petrai ir Pauliau, savimi Kristų Dievą ištikimai atskleidę,
Šv. Petrai ir Pauliau, plačios širdies, kurioje meile visą pasaulį sutalpinę ir visatos pakraščius apšvietę,
Šv. Petrai ir Pauliau, rinktiniai įrankiai,
Šv. Petrai ir Pauliau, šviesos žvaigždės, pakilusios iš Rytų ir parodžiusios visiems žmonėms kelią pas Kristų,
Šv. Petrai ir Pauliau, savo gyvenime stebuklingai apreiškę Dievo galios ženklus ir taip amžiams užčiaupę nepaklusniųjų lūpas,
Šv. Petrai ir Pauliau, švytėdami Dievo Dvasios ugnimi, sudeginę visas tamsos sutemas,
Šv. Petrai ir Pauliau, turintys gražiąsias gerosios naujienos kojas ir palaimintas širdis, tarnauti Evangelijai ir gyventi pagal Evangeliją,
Šv. Petrai ir Pauliau, spindinčios visų dorybių žvaigždės,
Šv. Petrai ir Pauliau, savo žodžiais ir darbais parodę tikrosios meilės aukštumas,
Šv. Petrai ir Pauliau, savo kraujo praliejimu padarę vaisingą Kristaus kaimenę,
Šv. Petrai ir Pauliau, atidavę savo gyvybes už Kristų,
Šv. Petrai ir Pauliau, girdintys savo vaikų maldas ir verksmus, kuriuos jūsų sudaužytos širdys aukoja Kristui,
Šv. Petrai ir Pauliau, kurių ištvermingas užtarimas mus saugo,
Šv. Petrai ir Pauliau, šešių sparnų Serafimai prie Šlovės Karaliaus sosto, sklendžiantys ir priimantys Dievo slėpinių šviesą,
Šv. Petrai, uola, ant kurios Kristus stato Bažnyčią,
Šv. Pauliau, rinktinis inde, mažiausias iš apaštalų ir pirmasis iš nusidėjėlių,
Šv. Petrai, pirmasis, Jėzaus balsui pasigirdus, viską palikęs ir iškeliavęs paskui Jį,
Šv. Pauliau, apsireiškusio Jėzaus pašauktas sekti Juo į visą pasaulį,
Šv. Petrai, karčiai apraudojęs savo nuopuolį, Kristaus išsižadėjimą,
Šv. Pauliau, atgailavęs persekiojęs Kristaus Bažnyčią,
Šv. Petrai, vaikščiojęs vandeniu su Jėzumi,
Šv. Pauliau, pakeltas iki trečiojo dangaus,
Šv. Petrai, angelo išlaisvintas iš kalėjimo,
Šv. Pauliau, ištvėręs didžiausius persekiojimus dėl tikėjimo,
Šv. Petrai, iš Kristaus gavęs Dangaus karalystės raktus,
Šv. Pauliau, Kristaus išrinktas skelbti Evangeliją pagonims,
Šv. Petrai, žmonių žvejy ir avių ganytojau,
Šv. Pauliau, Evangelijos misionieriau ir pagonių mokytojau,
Šv. Petrai, brolių tikėjimo sutvirtintojau,
Šv. Pauliau, Kristaus Bažnyčios gynėjau,
Šv. Petrai, angelo išlaisvintas iš kalėjimo ,
Šv. Pauliau, taip sunkiai kentėję dėl tikėjimo,
Šv. Petrai, nukryžiuotas žemyn galva, nes jauteisi nevertas tokios pat mirties kaip Kristaus,
Šv. Pauliau, nukirsdintas už Kristų ir šventąjį tikėjimą,
Šv. Petrai, Dangaus vartų sarge,
Šv. Pauliau, nesibaigiančios meilės tvirtove,
Būk mums maloningas! Pasigailėk mūsų, Viešpatie!
Būk mums maloningas! Išklausyk mus, Viešpatie!
Nuo visų nuodėmių!
-Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo bet kokio svyravimo tikėjime,
Nuo šventojo mokslo paniekos,
Nuo nepaklusnumo Bažnyčiai,
Nuo erezijų ir atsiskyrimo nuo tikėjimo,
Dėl tavo šventųjų apaštalų Petro ir Pauliaus nuopelnų,
Dėl jų apaštališkų darbų,
Dėl jų vargų ir varginančių kelionių,
Dėl jų patirtų persekiojimų,
Dėl jų šlovingos kankinystės!
Dėl jų šlovės danguje ir žemėje!
Mes, vargšai nusidėjėliai!
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Kad nugalėtume pasaulį, kūną ir velnią,
Kad pasipriešintume nuodėmei,
Kad ištikimai laikytumės krikšto pažadų,
Kad būtume pasirengę vykdyti Dievo įsakymus,
Kad tvirtai laikytumėmės tavo šventųjų mokymų,
Kad būtume verti tavo Bažnyčios nariai,
Kad prisimintume savo dangiškąjį pašaukimą ir krikščioniškąjį mūsų gyvenimo tikslą,
Kad patrauktum mus prie Evangelijos tiesos saldumo,
Kad šventųjų Apaštalų mokymo šviesos apšviesti būtume,
Kad mūsų sielvartai per daug neslėgtų ir neatskirtų nuo Dievo meilės,
Kad mus Kristaus meilės saitais surištum,
Kad išminties Dvasios pripildyti ir tikėjimu sustiprinti būtume,
Kad išlaikytum santuokas ištikimybėje, vaikus sūniškoje meilėje, o šeimas savitarpio pasiaukojime,
Kad sugebėtume be paliovos Tau dėkoti,
Kad pašventintum ir saugotum savo šventąją Bažnyčią,
Kad sugėdintum visus mūsų šventojo tikėjimo priešų puolimus,
Kad vadovautum ir laimintum šv. Tėvą,
Kad suteiktum savo Šventąją Dvasią mūsų dvasiniams vadovams,
Kad paremtum savo malone visus kunigus ir besiruošiančius į Dievo Bažnyčios tarnystę,
Kad apsaugotum mus nuo bado, mirties ir karo,
Kad Viešpats per šventųjų Apaštalų maldas visų mūsų pasigailėtų,
Kad įžengtume į Viešpaties džiaugsmą, nusigręžę nuo visų nedorybių ir žemiškų tikslų,
Kad būtume išlaisvinti nuo visų dvasinių pavojų paskutinę gyvenimo valandą,
Kad mus visus padarytum vertais savo karalystės nariais,
Kad vieną dieną priimtum mus visus į triumfuojančią Bažnyčią danguje,
Kad meilei pažvelgtum į tuos, kurie gerbia šventųjų Apaštalų atminimą,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melskite už mus, šventieji Apaštalai Petrai ir Pauliau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Viešpatie, mūsų Dieve, Tu per Šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių, davei savo Bažnyčiai krikščioniškojo tikėjimo pagrindus, per jų užtarimą suteik mums pagalbą ir nuvesk mus į amžinąjį išganymą. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, kuris pašaukei savo šventuosius apaštalus Petrą ir Paulių tarnauti savo vardui ir vainikavai jų gyvenimą šlovinga mirtimi; meldžiame Tave, kad dėl jų nuopelnų suteiktum mums tikėjimo, vilties ir meilės, nuolatinio savęs atsižadėjimo, kantrybės kentėjimuose ir ištikimo mūsų tikėjimo bei pašaukimo pareigų vykdymo, kad galėtume nugalėti savyje pasaulį ir visas pagundas bei pasiekti Tavo amžinąją meilę ir šlovę. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.
Melskimės. Dieve, tu šiandien – apaštalų Petro ir Pauliaus šventėje – mūsų širdis užlieji tyru, kilniu džiaugsmu; padaryk, kad ant jų pastatytoji tavo Bažnyčia visada galėtų džiaugtis ištikimai laikydamasi jų skelbto tikėjimo. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė, iš vokiečių, prancūzų, rusų, portugalų kun Mindaugas Malinauskas SJ