ŠVENTOSIOS ELENOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus.
Šventoji Elena, melski už mus.
Šv. Elena, krikščioniškoji imperatore,
Šv. Elena, galingoji imperatore,
Šv. Elena, šventoji imperatore,
Šv. Elena, imperatorių sužadėtine ir motina,
Šv. Elena, imperijų šlove,
Šv. Elena, kunigaikštienių pavyzdy,
Šv. Elena, pagimdžiusi ir nuostabiai išauklėjusi didį imperatorių Konstantiną,
Šv. Elena, nusotabaus ir didingo gyvenimo,
Šv. Elena, visada nuolanki tarp pasaulio didžiūnų,
Šv. Elena, visada žvelgianti į Dievą,
Šv. Elena, sergėjama Dievo malonės,
Šv. Elena, vedama Šventosios Dvasios,
Šv. Elena, brangioji Jėzaus Kryžiaus mylimoji,
Šv. Elena, mylimoji Nukryžiuotojo sužadėtine,
Šv. Elena, deganti meile Jėzui Kristui,
Šv. Elena, atsidavusioji pasninkui ir maldai,
Šv. Elena, atsidavusioji kontempliacijai,
Šv. Elena, karštai besimeldžiančioji,
Šv. Elena, uolioji Dievo šlovės skelbėja,
Šv. Elena, degantis dieviškosios meilės degle,
Šv. Elena, dvasiškojo gyvenimo mokytoja,
Šv. Elena, kontempliuotojų veidrodi,
Šv. Elena, netikrų dievų šventyklų griovėja,
Šv. Elena, tikėjimo skleidėja,
Šv. Elena, šlovingoji Kalvarijos piliete,
Šv. Elena, atsidavusioji šventų vietų piligrime,
Šv. Elena, su sielvartu ir atsidavimu ieškojusi Kristaus kryžiaus,
Šv. Elena, atvėrus protą ir širdį Evangelijos šviesai atrasti Kryžiaus medį,
Šv. Elena, atradusioji Šventąjį Kryžių,
Šv. Elena, išaukštinusioji Šventojo Kryžiaus garbę,
Šv. Elena, tapusi visų krikščioniškųjų dorybių pavyzdžiu,
Šv. Elena, padėjėja sulaužyti prisirišimą prie nuodėmės ir grįžti į Dievo glėbį,
Šv. Elena, padėjėja rasti Evangelijoje minimą lobį,
Šv. Elena, krikščionių pagalba,
Šv. Elena, įsimylėjusių globėja,
Šv. Elena, vargšų paguoda,
Šv. Elena, našlių gynėja,
Šv. Elena, našlaičių motina,
Šv. Elena, nuliūdusiųjų prieglobsti,
Šv. Elena, ligoninių steigėja,
Šv. Elena, piktųjų dvasių siaube,
Šv. Elena, prakeikimų sutraukytoja,
Šv. Elena, ligonių išgelbėjime,
Šv. Elena, garbingoji stebukladare,
Šv. Elena, mūsų brangenybe ir apsauga,
Šv. Elena, mūsų užtarėja ir globėja,

Maldavimai
Šv. Elenos užtarimu, pripildyk mus taikos, teisingumo ir meilės mūsų vargų sūkuriuose,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Elenos užtarimu, sustiprink mūsų tikėjimą ir suteik didelę meilę Kryžiui,
Šv. Elenos užtarimu, suteik malonę, kad joks prieštaravimas ar iššūkis neatitolintų mūsų nuo Jėzaus,
Šv. Elenos užtarimu, nuvesk vieną dieną mus visus į dangaus karalystę,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus Šventoji Elena,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų

Į tave mes kreipiamės vargų spaudžiami, šlovingoji Šv. Elena, kuri per Šventąjį Kryžių gavai malonę padaryti tiek stebuklingų ženklų, per savo meilingumą išgirsk mūsų šauksmus ir dejones; nunešk Dievui mūsų maldas, kurias tau siunčiame, padaryk, kad jos būtų išgirstos, ir gautume malonių, kurių prašome. Tegu tavo gailestingumas apgaubia sielvartaujančius; išlaisvink mus iš piktojo žabangų, o krikščioniškoji, pamaldžioji, galingoji imperatore. O malonioji, meilingoji, šventoji Jėzaus sužadėtine, apdovanotoji malonėmis ir dorybėmis, išgirsk mūsų maldą.

Melskimės. Malonusis Viešpatie, per šventosios Elenos užtarimą visam pasauliui parodei mūsų Išganymo kainą, Šventojo Kryžiaus medį, kurio atradimo šlovę suteikei šventajai Elenai tarp visų jai priskirtų privilegijų. Jai perdavei Kryžiaus dorybes, kad šia ypatingąja privilegija šventoji Elena atitrauktų ligas, išsklaidytų prakeiksmus, nuslopintų piktųjų dvasių įniršį. Suteik mums malonę, kad, apmąstydami šventosios Elenos dorybes ir nuopelnus, jos užtarimu ir meilingojo Kryžiaus galia būtume išlaisvinti nuo piktųjų dvasių puolimų, kūno ir sielos pagundų. Tu, kuris gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Šventoji Elena Apie 246 m. Bitinija, Mažoji Azija –330 m. Roma arba Toskana
Sudėtingos santuokos, išsiskyrusių žmonių susitaikinimo, naujų atradimų globėja
I
š prancūzų ir anglų kalbų vertė Dalia Aleksandravičiūtė, kun. Mindaugas Malinauskas SJ