ŠVENTOSIOS KANKINĖS ANASTAZIJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!
Mergelių Karaliene, melski už mus!
Šventoji Anastazija, melski už mus!
Šv. Anastazija, palaimingoji didžioji kankine,
Šv. Anastazija, sekėja Kristaus pėdomis,
Šv. Anastazija, tyra ir skaisti Kristaus sužadėtine,
Šv. Anastazija, savo širdį Šventosios Dvasios buveine pavertusi,
Šv. Anastazija, ištikima Kristaus kančios sekėja,
Šv. Anastazija, inde gausių Dievo dovanų,
Šv. Anastazija, pažindama Dievą, tyru protu angelui prilygusi,
Šv. Anastazija, uoli Kristaus įsakymų saugotoja,
Šv. Anastazija, kantrybe savo tvirtam deimantui prilygusi,
Šv. Anastazija, tyrą vaikišką nekaltybę išlaikiusi,
Šv. Anastazija, savo tyrumu Kristui prilygusi ir prie Dievo priartėjusi,
Šv. Anastazija, savo išmintimi Dievo Visagalio viešpatystę verta išvysti,
Šv. Anastazija, dosnumu Dangiškąją Karalystę užsitarnavusi,
Šv. Anastazija, savo skaistumu su angelais aukštybėse kartu būti vertoji,
Šv. Anastazija, gebanti visur matyti Dievo Visagalio išmintingą veikimą,
Šv. Anastazija, į Viešpatį visas viltis sudėjusi,
Šv. Anastazija, degančia meile Dievui visa savimi liepsnojusi,
Šv. Anastazija, savo motinos šv. Faustos krikščioniškai auklėta ir jos pamaldumu pasekusi,
Šv. Anastazija, tikėjimą Kristumi pamilusi,
Šv. Anastazija, Kristų - amžinąjį gyvenimą pasirinkusi,
Šv. Anastazija, Kristumi – vienintele viltimi besimaitinusi,
Šv. Anastazija, visų pasaulio grožybių atsisakiusi,
Šv. Anastazija, visada nematomai saugoma Angelų,
Šv. Anastazija, trijų šventų mergelių - Agapės, Chionės ir Irenos – didi mokytoja,
Šv. Anastazija, savo mokines kankinystės keliui sustiprinusi,
Šv. Anastazija, dėl savo mokinių kankinystės didį liūdesį iškentusi,
Šv. Anastazija, tyrus kankinių kūnus išrinktoje vietoje palaidojusi,
Šv. Anastazija, savo turtus dėl Dievo išdalinti vargšams siekusi,
Šv. Anastazija, savo turtus išmintingai Kristaus išpažinėjams išdalinusi,
Šv. Anastazija, savo auksu laisvę tikintiesiems iš tamsiosios pančių išpirkusi,
Šv. Anastazija, gyvybę dėl kitų atiduoti pasiruošusi,
Šv. Anastazija, ne tiktai žodžiu, bet ir savo darbais Kristaus įsakymus įvykdžiusi,
Šv. Anastazija, daugybės šventųjų tarnaite,
Šv. Anastazija, uoliai Kristaus tarnų tamsiosiose ieškojusi,
Šv. Anastazija, uždarytuosius tamsiosiose kalinius lankiusi,
Šv. Anastazija, krikščionių negalavimus gydžiusi,
Šv. Anastazija, rankas ir kojas šventųjų plaudavus ir plaukus jų šukuodavus,
Šv. Anastazija, dieviškuoju žodžiu Kristaus išpažinėjų guodėja,
Šv. Anastazija, įkalintiems uoliai tarnavusi,
Šv. Anastazija, dėl didžios Viešpaties meilės visus dėl Kristaus vardo tamsiosiose kalinčius mylėjusi,
Šv. Anastazija, dėl meilės artimui Dievui didelę drąsą parodžiusi,
Šv. Anastazija, krikščionių kūnus pagarbiai palaidodavusi,
Šv. Anastazija, iš aukštybių jėgomis pastiprintoji,
Šv. Anastazija, didi pranaše,
Šv. Anastazija, įvairias ir daugybę kančių dėl Kristaus priimti pasirinkusi ir iškentusi,
Šv. Anastazija, kartu kenčianti su kenčiančiais pančiuose,
Šv. Anastazija, kentėjimais savo Kristaus Bažnyčią papuošusi,
Šv. Anastazija, kentėjusi, netausodama savo tyro kūno,
Šv. Anastazija, su meile Viešpaties kryžių ant savo pečių užsidėjusi,
Šv. Anastazija, suspaudimą ir ankštumą vardan Dangiškosios Karalystės ištvėrusi,
Šv. Anastazija, savo daugybe kančių dėl Kristaus tapusi panaši į savo šventą mokytoją Chrizogoną ,
Šv. Anastazija, su meile mirti pasiruošusi,
Šv. Anastazija, paaukojusi Dievui savo kūną kančioms kaip Dievui priimtiną auką,
Šv. Anastazija, savo kančiomis prie Dievo priartėjusi,
Šv. Anastazija, be baimės išlikusi įkalinta tamsiojoje,
Šv. Anastazija, tamsiojoje badu marinta,
Šv. Anastazija, nuo paskendimo jūroje Dievo apvaizdos išgelbėta,
Šv. Anastazija, tarp keturių stulpų ištemtoji,
Šv. Anastazija, savo kankinimu į nukryžiuotąjį ant kryžiaus Dievo Sūnų panaši tapusi,
Šv. Anastazija, deginta ugnimi iki mirties,
Šv. Anastazija, net kankinius savo kantrybe nustebinusi,
Šv. Anastazija, kantriai kentėdama dėl Kristaus, savo Sužadėtinio, priešus nugalėjusi,
Šv. Anastazija, stabų garbintojus sugėdinusi,
Šv. Anastazija, savo drąsa išganymo priešus nubloškusi,
Šv. Anastazija, Dievo sparnų pavėsyje dangiškąjį prieglobstį įgijusi,
Šv. Anastazija, pergalinga šlove pasipuošusi,
Šv. Anastazija, balande, į Aukštybių Jeruzalę užkilusi,
Šv. Anastazija, iš žemiškųjų tamsybių į dangiškąją Karalystę pakilusi,
Šv. Anastazija, be kliūčių patekusi į Dangiškąją Karalystę,
Šv. Anastazija, Kristaus tarnus dangaus buveinėse vėl sutikusi,
Šv. Anastazija, dangiškoje Karalystėje su kankiniais gyvenanti,
Šv. Anastazija, mus prie Dievo Sosto savo maldose prisimenanti,
Šv. Anastazija, dvasiškasis smilkytuve, maldų smilkalus už mus Dievui atnešanti,
Šv. Anastazija, sunkiai išbandomųjų atspindy ir paguoda,
Šv. Anastazija, šviesusis gyvenimo pavyzdy visiems išgelbėjimo laukiantiems,
Šv. Anastazija, šventoji nelaisvųjų lankytoja,
Šv. Anastazija, uoli kenčiančiųjų pagalbininke,
Šv. Anastazija, permaldautoja už mūsų sielas,
Šv. Anastazija, visų gerų troškimų greita išpildytoja,
Šv. Anastazija, viltie praradusių viltį,
Šv. Anastazija, užtarimu savo iš pagundų išlaisvinanti,
Šv. Anastazija, pasveikimą ligoniams siunčianti,
Šv. Anastazija, savo maldomis mus iš nuodėmės pančių išvaduojanti,
Šv. Anastazija, dieviška ištarme baimės pančius sutraukanti,
Šv. Anastazija, pančių sutraukytoja vadinama,
Šv. Anastazija, pančių sutraukytoja, iš piktojo pančių ir kūno vargų išsilaisvinanti,
Šv. Anastazija, nuodėmių pančius greitai sutraukanti,
Šv. Anastazija, nusidėjėlius į teisingą kelią atvedanti,
Šv. Anastazija, lobyne pagijimų neišsemiamas,
Šv. Anastazija, maldomis savo mus iš daugybės nelaimių išvaduojanti,
Šv. Anastazija, Dievo valia net mirštančius atgaivinanti,
Šv. Anastazija, demonus kojomis savo sutrypusi,
Šv. Anastazija, demonus nuo žmonių nuvejanti,
Šv. Anastazija, mūsų globėja ir užtarėja,

Maldavimai
Šv. Anastazijos užtarimu, mums nuodėmių pančius sutraukyti teikis,
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie.
Šv. Anastazijos užtarimu, malonę, iš Dievo rūstaus teismo ir amžinojo pasmerkimo, būti išsivaduotiems teiki,
Šv. Anastazijos užtarimu, malonę, Dieviškojoje Karalystėje kartu su ja per amžių šlovinti Dievą, vertiems būti teiki,
Šv. Anastazijos užtarimu, į jos pagalbos besišaukiančius maloningai pažvelgti teikis,
Šv. Anastazijos užtarimu, mums nuodėmių atleidimą suteiki,
Šv. Anastazijos užtarimu, gelbėti darbuose gailestinguose,
Šv. Anastazijos užtarimu, sustiprinti mūsų sielas tarnystėje teikis,
Šv. Anastazijos užtarimu, romume, nuolankume ir paklusnume, išlaikyti tiekis,
Šv. Anastazijos užtarimu, sergančiuosius pagydyti, liūdinčiuosius paguosti, supančiotus išvaduoti, teikis,
Šv. Anastazijos užtarimu, mums visiems krikščionišką mirtį suteiki,
Šv. Anastazijos užtarimu, mūsų Paskutiniame Teisme pasigailėti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventoji Anastazija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Brangus Viešpatie, dėkojame Tau, kad davei mums šventąją Anastaziją kaip šventumo pavyzdį. Padėk mums sekti jos dorybėmis, kurias ji parodė Tau, likdama ištikima rūpindamasi įkalintais Kristaus išpažinėjais ir dėl savo tikėjimo patiriant persekiojimus. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Anastazija gimė 281 m. Roma, mirė 304 m. Sirmiumas, Ilirija
Kankinių, našlių, audėjų, kenčiančių nuo apsinuodijimų globėja ir įvairių pančių atrišėja .
I
š rusų kalbos vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ