Palaimintųjų Pratulino kankinių litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Karaliene Kankinių, melski už mus!

Palaimintieji ir šventieji kankiniai, mirę už katalikų tikėjimą, melskite už mus!
Palaimintieji ir šventieji graikų apeigų katalikai, melskite už mus!
Palaimintieji kankiniai iš Palenkės, melskite už mus!

Pal. Vincentai Levoniukai, savo kankinyste įrodęs atsidavimą Kristui, melski už mus!
Pal. Vincentai, didvyriškas tikėjimo gynėjau,
Pal. Anicetai, nuo pat jaunų dienų pamaldumo dorybe garsėjęs,
Pal. Anicetai, tikrosios išminties ir pamaldumo pavyzdy,
Pal. Baltramiejau, už persekiotojus meldęsis,
Pal. Baltramiejau, meilės Kristaus Bažnyčiai pavyzdy,
Pal. Danieliau, pasauliečių apaštalavimo pavyzdy,
Pal. Danieliau, kvietęs žmones ištverti po Viešpaties kryžiumi,
Pal. Pilypai, didvyriškas gyvojo Dievo išpažinėjau,
Pal. Pilypai, persekiojamas už teisybę nepalūžęs,
Pal. Ignotai, artimo meilės pavyzdy,
Pal. Ignotai, ištikimybę Dievui labiau už viską branginęs,
Pal. Jonai, giesme ir malda Kristų uoliai šlovinęs,
Pal. Jonai, stipraus šeimos tikėjimo Dievu pavyzdy,
Pal. Konstantinai Bojko, švento darbo pavyzdy,
Pal. Konstantinai Bojko, ištvermės ir jėgų iš Eucharistijos sėmęsis,
Pal. Konstantinai Lukašukai, žmonėms paaukoto gyvenimo pavyzdy,
Pal. Konstantinai Lukašukai, krikščioniškųjų šeimų pagalbininke,
Pal. Lukai, neįbauginamas Bažnyčios vienybės apaštale,
Pal. Lukai, meilės Kristaus Bažnyčiai pavyzdy,
Pal. Maksimai, Dievu pasitikintis žmogau,
Pal. Maksimai, taikos ir sutarimo mylėtojau,
Pal. Mykolai, uolusis Mergelės Marijos garbintojau,
Pal. Mykolai, drąsusis Bažnyčios gynėjau,
Pal. Anuprai, kantrybės gyvenimo išmėginimuose pavyzdy,
Pal. Anuprai, kasdien Eucharistija gyvenęs,

Būk mums gailestingas, atleisk mums Viešpatie!
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie!

Kad Pratulino kankinių pavyzdžiu Dievo valiai atsidavę būtume,
-Tave meldžiame, išklausyk mus Viešpatie!
Kad, kaip ir jie, krikšto pažadams ištikimi būtume,
Kad, jų pavyzdžio uždegti, Eucharistijos Duona vertai ir dažnai sotinami būtume,
Kad, jų užtarimo remiami, drąsiai žodžiu ir gyvenimu Kristų skelbtume,
Kad, panašiai kaip jie, per meilę žmonėms Bažnyčios vienybę stiprintume,
Kad, jų pavyzdžio uždegti, liturgiją vis geriau suprastume ir joje aktyviai dalyvautume,
Kad, žvelgdami į juos, savo kaltininkams atleisti galėtume,
Kad, tęsdami jų dvasinį palikimą, nepriekaištingi šventojo tikėjimo gynėjai būtume,
Kad, panašiai kaip jie, Dievui, Bažnyčiai ir jos ganytojams ištikimi būtume,
Kad, remiami jų užtarimo, pagal Dievo įsakymus savo šeimas ugdytume,
Kad, kaip palaimintieji Palenkės kankiniai, kiekviename žmoguje Kristų įžvelgti sugebėtume,
Kad, sekdami jais, būdami ištikimi mažuose dalykuose, augtume ir dangaus laimę užsitarnautume,
Kad šventoji Bažnyčia prie tikėjimo vienybės sugrįžtų,
Kad savo tėvų tikėjime nuolat augtume,
Kad krikščioniškąją viltį savo sielose saugotume,
Kad visa širdimi Dievą mylėtume,
Kad pagal Dievo įsakymus gyventume,
Kad savo tikėjimo niekada neatsisakytume,
Kad savo išganymą Jėzuje Kristuje matytume,
Kad amžinojo pasmerkimo išvengtume,
Kad neapykantos nuodėmė mūsų neapakintų,
Kad savo išganymu kantriai rūpintumėmės,
Kad Kristaus Kryžių didvyriškai gintume,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melskite už mus, šventieji ir palaimintieji kankiniai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės.
Visagali amžinasis Dieve, Tu palaimintajam Vincentui Levoniukui ir jo draugams suteikei malonę dalyvauti Kristaus kančioje, suteik mums ištvermės kantriai sekti jų didvyriškumu išpažįstant krikščionių tikėjimą ir kuriant Bažnyčios vienybę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Melskimės.
Visagali amžinasis Dieve, Tu davei žmonijai Palenkės kankinius kaip švytintį didvyriško tikėjimo ir siekio suvienyti visą Bažnyčią pavyzdį. Padaryk, kad per jų pavyzdį ir užtarimą augtume tikėjime, viltyje ir krikščioniškoje meilėje, skelbdami visam pasauliui, kad Tu esi visokio gėrio ir laimės šaltinis. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Palaimintieji Pratulino kankiniai. Graikų apeigų katalikai (unitai), žuvę 1874 metais, maldomis ir kūnais taikiai gindami savo bažnyčią nuo pavertimo stačiatikių cerkve.
Palaimintasis Vincentas Levoniukas, 25 metų valstietis, ir 12 palaimintųjų tikinčiųjų, paprastų Pratulino gyventojų: Danielius Karmašas, Lukas Bojko, Konstantinas Bojko, Konstantinas Lukašukas, Baltramiejus Osypiukas, Anicetas Hryciukas, Pilypas Geryliukas, Ignotas Frančukas, Anupras Vasyliukas, Maksimas Havryliukas, Jonas Andreičukas, Mykolas Vavžyšukas.
Tikėjimo vienybės globėjai. Iš lenkų kalbos vertė Natalija Maciulevičienė.