ŠV. MATO APAŠTALO IR EVANGELISTO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Apaštalų Karaliene, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!

Šventasis Matai, melski už mus!
Šv. Matai, Apaštale,
Šv. Matai, Evangeliste,
Šv. Matai, Kankiny,
Šv. Matai, trigubu Apaštalo, Evangelisto ir Kankinio vainiku papuoštasis,
Šv. Matai, pirmojo Kristaus įpėdinio šv. Petro bendražygi,
Šv. Matai, ištikimasis Kristaus mokiny,
Šv. Matai, pasirinktasis Marijos sūnau,
Šv. Matai, Kristaus šviesos žmonėms nešėjau,
Šv. Matai, Kristaus mokslo sergėtojau,
Šv. Matai, Dievo pašaukimui ištikimas tarne,
Šv. Matai, ryžtingasis Jėzaus sekėjau,
Šv. Matai, Kristaus apaštalauti iš muitinės pašauktas,
Šv. Matai, viską akimirksniu palikęs ir paskui Išganytoją nuėjęs,
Šv. Matai, Šventosios Dvasios įkvėptas, evangelijoje Jėzaus žmogystę aprašęs,
Šv. Matai, Jėzaus mokslą Etiopijos žmonėms skelbęs,
Šv. Matai, kentėti pasirengęs,
Šv. Matai, karaliaus įsakymu prie altoriaus nužudytas,
Šv. Matai, Bažnyčios ramsti,
Šv. Matai, kely, vedantis pas Viešpatį,
Šv. Matai, deganti meilės ugnie,
Šv. Matai, apaštalų būrio puošmena,
Šv. Matai, svetingumo pavyzdy,
Šv. Matai, evangelinio nuolankumo liudytojau,
Šv. Matai, evangelinio neturto bičiuli,
Šv. Matai, klusnumo pavyzdy,
Šv. Matai, pasiryžimo pavyzdy,
Šv. Matai, atkaklumo pavyzdy,
Šv. Matai, nusidėjėlių atvertimo pavyzdy,
Šv. Matai, krikščioniškojo pašaukimo pavyzdy,
Šv. Matai, pasišventusiųjų sielų pavyzdy,
Šv. Matai, uolusis maldoje,
Šv. Matai, tvirtybės pavyzdy,
Šv. Matai, drąsos pavyzdy,
Šv. Matai, kantrybės pavyzdy,
Šv. Matai, uolusis pamokslininke,
Šv. Matai, tikėjimo mokytojau,
Šv. Matai, išminties mokytojau,
Šv. Matai, Gerosios Naujienos šaukly,
Šv. Matai, gailestingumo pasiuntiny,
Šv. Matai, atleidimo pasiuntiny,
Šv. Matai, meilės pasiuntiny,
Šv. Matai, muitininkų globėjau,
Šv. Matai, vyskupų pirmtake,
Šv. Matai, kunigų globėjau,
Šv. Matai, mūsų globėjau,

Būk mums maloningas,
Gelbėk mums, Viešpatie!
Pasigailėk mūsų, Viešpatie!
Išklausyk mus, Viešpatie!

Nuo visokio blogio!
-Gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo mirties nepasirengus,
Per šv. Mato nuopelnus,
Per šv. Mato savanorišką neturtą,
Per šv. Mato pasninką ir maldos budėjimą,
Per šv. Mato didžius darbus Tavo garbei,
Per šv. Mato pamokslus ir mokymą,
Per šv. Mato vargus ir pastangas,
Per šv. Mato prakaitą ir kančią,
Per šv. Mato persekiojimą dėl Tavo vardo,
Per šv. Mato kančią prie altoriaus,

Mes vargšai nusidėjėliai!
-Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Per šv. Mato nuopelnus mus išgelbėti teikis,
Nuo visokio blogio mus saugoti teikis,
Mūsų klusnumą ir ištvermę kančioje sustiprinti teikis,
Atgailos dvasią įkvėpti mums teikis,
Mūsų širdis link savęs pakelti teikis,
Visuose reikaluose padėti mums teikis,
Visuose pavojuose apginti mus teikis,
Savęs pažinimą suteikti mums teikis,
Mirties valandą mums gailestingas būti teikis,
Į amžinąjį džiaugsmą pakviesti mus teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Matai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie Dieve, suteikęs mums džiaugsmo šv. Mato pavyzdžiu pažinti didžiuosius Tavo meilės darbus, jo užtarimu suteik mums malonę išvysti dangaus šlovę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Matas Apaštalas ir Evangelistas. I amžius. Mokesčių rinkėjų, bankininkų, apskaitininkų, buchalterių, kvėpalų gamintojų, valstybės tarnautojų, aktorių, taksi viaruotojų globėjas. Iš anglų, vokeičių, italų, lenkų kalbų vertė JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ