ŠVENTOJO ALBINO IŠ ANŽERO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji,
Šventasis Albinai,
Šv. Albinai, Anžero apaštale,
Šv. Albinai, atsidavęs Viešpačiui nuo mažens,
Šv. Albinai, atsisakęs pasaulio didybės dėl vienuolinio gyvenimo,
Šv. Albinai, brolių tobulas nuolankumo ir meilės pavyzdy,
Šv. Albinai, uždegęs savo vadovaujamą vienuolyną visomis krikščioniškomis dorybėmis,
Šv. Albinai, turėjęs vieną norą, gyventi kaip žmonėms nežinomas,
Šv. Albinai, tobulas vidinio gyvenimo pavyzdy,
Šv. Albinai, gavęs dar jaunystėje iš dangaus savo šventumo patvirtinimą,
Šv. Albinai, rinktinis inde nešti Jėzaus vardą pasauliui,
Šv. Albinai, Anžero pažiba, gyvenęs griežta atgaila ir neturtu,
Šv. Albinai, katalikų tikėjimo ugningasis gynėjau ir platintojau,
Šv. Albinai, paskelbęs savo priešu ydas,
Šv. Albinai, ugningasis uolusis dėl sielų išgelbėjimo,
Šv. Albinai, prieglobsti ir neturtingųjų tėve,
Šv. Albinai, prislėgtųjų guodėjau,
Šv. Albinai, kalinių išlaisvintojau,
Šv. Albinai, gerų papročių atitaisytojau,
Šv. Albinai, gavęs iš Dievo galią išgydyti ligonius, atverti akis akliesiems ir gražinti gyvenimą mirusiesiems,
Šv. Albinai, persekiojęs demonus,
Šv. Albinai, turėjęs gyvenimą kupiną stebuklų,
Šv. Albinai, mėgavęsis Dangumi su visomis jo neapsakomomis grožybėmis,
Šv. Albinai, tęsęs savo stebuklus ir teikęs gerovę per amžius,
Šv. Albinai, mūsų užtarėjau,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Albinai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Visagali ir amžinasis Dievas, pasirinkęs šventąjį Albiną krikščionių, vienuolių ir vyskupų pavyzdžiu, vargšų ir nelaimingųjų globėju, leisk ir mums, sekant jo pavyzdžiu ir pelnyti karūną su juo danguje. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Kovo 1 d. Šventasis Albinas iš Anžero, Prnacūzija (496-550) abatas, vyskupas.
iš prancūzų kalbos vertė kun. MMSJ