ŠV. JONO NUO KRYŽIAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie eleison.
Christe eleison. Kyrie eleison.

Kristus, išgirsk mus.
Kristus, išklausyk mus.
Tėve dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnus, Pasaulio Atpirkėjau Dieve:
Šventoji Dvasia, Dieve,
Švenčiausioji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus
Karmelio Karaliene ir Gražume,
Šventasis Jonai nuo Kryžiaus, melskis už mus.
Šventasis Jonai nuo Kryžiaus, mūsų šlovingasis tėve,
Šventasis Jonai nuo Kryžiaus, gavęs šį vardą iš Viešpaties lūpų,
Karmelio puošmena ir garbe,
Numylėtasis Marijos, Karmelio Karalienės sūnau
Karmelio sodo Kvapusis žiede,
Nuostabusis Elijo dvasios nešiotojau,
Karmelio reformos kertinis akmenie,
Dvasinis sūnau ir mylimasis šv. Teresės sūnau.
Dorybių Mokytojau,
Atidusis dorybių praktikoje,
Meilės brangenybe,
Nuolankumo bedugne,
Paklusnumo tobulybe,
Nenugalimasis kantrume,
Pastovusis Neturto mylėtojau,
Paprastumo šalininke,
Apsimarinimų betrokštantis,
Šventumo meistre,
Meilės židinį,
Skaistumo mylėtojau,
Švelnusis ir nuolankiaširdi,
Troškimų kankinį,
Atgailos auka,
Atgailos modeli,
Šventasis Mistike,
Mistiškasis daktare,
Kontempliacijos modeli,
Kuris gavai ypatingą paramą iš švč. Mergelės Marijos ir šv. Jono Evangelisto
Kurį šv. Arkangelas Rapolas dažnai aplankydavo ir padėdavo,
Kuris mirei klūpėdamas ir rankose laikydamas kryžių,
Gailestingumo darbų mokytojau,
Užuojautos vyre, pasišventęs kiekvienam geram darbui,
Nuo pat vaikystės rodantis ypatingą švelnumą nelaimingiesiems,
Kuriam Dievas pavedė mažuosius,
Suprantantis vargšų ir neturtėlių būklę,
Vargšų pagalba ir neturtėlių gelbėtojau,
Neprisirišęs ir džiaugsmingasis gėrybių dalintojau,
Luošųjų kojos,
Aklųjų akys,
Neturtėių tėve,
Našlaičių pagalba,
Mergelių ir našlių apsauga,
Nuskriaustųjų guodėjau,
Prispaustųjų pergale,
Visų bėdų gydytojau,
Ligonių džiaugsme,
Mirštančiųjų paguoda,
Nabagų priebėga,
Uolusis Apaštale,
Dievo Žodžio uolusis pamokslininke,
Stebuklų tvėrėjau,
Džiaugsmo ir ramybės sielose nešėjau,
Velnio baime,
Pergale prieš demonus,
Ištikimasis Kristaus vynuogyno prižiūrėtojau,
Ištikimasis darbininke nuo jaunumės,
Šv. Jonai nuo Kryžiaus teismo dieną
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
V. Šventasis tėve, Jonai nuo Kryžiaus,
R. melski už mus, kad būtume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės
Dieve, tu įdiegei šv. Jono nuo Kryžiaus, savo išpažinėjo ir mūsų tėvo, širdyje, tobulą savęs atsižadėjimo ir viską peržengiančios meilės savo šventajam Kryžiui dvasią, suteik kad mes uoliai sektume jo pėdomis, galėtume pasiekti amžinąją šlovę. Per Kristų mūsų Viešpatį. R. Amen.

Gruodžio 14d.