ŠVENTOSIOS MARIJOS MAGDALIETĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šv. Marija, Dievo Motina, melski už mus!
Šv. Marija Magdaliete, melski už mus!
Mortos ir Lozoriaus sese, melski už mus!
Tu, kuri atėjai į fariziejaus namus patepti Jėzaus kojų, melski už mus!
Kuri nuplovei Jo kojas savo ašaromis, melski už mus!
Kuri jas nušluostei savo plaukais, melski už mus!
Kuri jas padengei bučiniais, melski už mus!
Kurią Jėzus išteisino prieš išdidžius fariziejus, melski už mus!
Kuriai Jėzus atleido nuodėmes, melski už mus!
Kuri užtemstant buvo atkurta šviesai, melski už mus!
Atgailos veidrodi, melski už mus!
Mūsų Viešpaties mokine, melski už mus!
Sužeistoji Kristaus meile, melski už mus!
Labiausiai brangi Jėzaus širdžiai, melski už mus!
Ištikimoji moterie, melski už mus!
Paskutinioji prie Jėzaus kryžiaus, pirmoji prie Jo kapo, melski už mus!
Tu, kuri pirmoji išvydai Jėzų prisikėlusį, melski už mus!
Kurios kakta buvo pašventinta prisikėlusio Mokytojo prisilietimu, melski už mus!
Apaštalų apaštale, melski už mus!
Kuri pasirinkai geriausiąją dalį, melski už mus!
Kuri daugelį metų gyvenai vienumoje, stebuklingu būdu maitindamasi, melski už mus!
Kurią lankė angelai septynis kartus per dieną, melski už mus!
Švelnioji nusidėjėlių užtarėja, Šlovės Karaliaus sužadėtine, melski už mus!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Šv. Marija Magdaliete, karštai užtarki mus prieš savo Dieviškąjį Mokytoją!
Kad galėtume kartu su tavim Juo džiaugtis danguje!

Melskimės. Meldžiame Tave, Viešpatie, kad šlovingieji palaimintosios Marijos Magdalietės nuopelnai padarytų priimtinas Tau mūsų aukas, juk Tavo vienatinis Sūnus maloniai priėmė jos nuolankius patarnavimus. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Melskimės. Viešpatie, tegul palaimintosios Marijos Magdalietės maldos išprašo mums Tavo pagalbą, nes atsiliepdamas būtent į jas Tu pašaukei jos brolį Lozorių, praėjus keturioms dienoms po jo mirties, grįžti iš kapo į gyvenimą. Tu gyveni ir viešpatauji amžius. Amen.

Iš anglų k. vertė Violeta Gevorgianienė, redagavo kun. Ramūnas Mizgiris, OFM.