ATGAILOS LITANIJA                                        INDEX

 Kyrie eleison,
Christe eleison, Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus, Kristau, išklausyk mus.
Tėve, dangaus Tėve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau Dieve, pasigailėk mūsų.
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų.
Dieve, gailestingiausias nusidėjėliams, pasigailėk mūsų.
Dieve, iš kurio rankų gerieji ir blogieji maitinasi,
Dieve, kuriam visa garbė ir šlovė priklauso, Dieve, kuriam meilėje niekas negali prilygti,
Dieve, kurio gerumo niekas negali viršyti, Dieve, kuris išpuikusius pažemini, o nuolankiuosius išaukštini,
Dieve, kuris vietoje bausmės atgailauti kvieti,
Dieve, kuris permatai visas mūsų širdies paslaptis,
Dieve, kuris suvargusias širdis gydai ir išgydai,
Dieve, kuris mūsų atsivertimo kiekvieną valandą lauki,
Dieve, kuris nusidėjėlių žūties nenori, Dieve, kuris mus baudi, kad amžinai prie Tavęs būtume,
Dieve, kuris raudojimą gailestingai priimi, Dieve, kuris palaidūnus sūnus tėviškai priimi,
Dieve, kuris raudančiose Magdalenose atsivertimo vaisių suteiki,
Dieve, kuris muitininkus apaštalais padarai,
Dieve, kuris už atgailą Zachiejui gausiai atlygini,
Dieve, kuris Judui, kad atsiverstų, plauni kojas,
Dieve, kuris piktadariui už atgailą dangų atveri,
Dieve, kuris Petrui po atsivertimo malonę grąžini,
Dieve, kuris netikintąjį Tomą prie savo šono glaudi,
Dieve, kuris sodomiečiams esi pasiruošęs gailestingumą parodyti,
Dieve, kuris niniviečiams nuodėmes atleidi, Dieve, kuris nusižeminusiam Dovydui gailestingumą parodai,
Dieve, kuris surastą avelę ant pečių neši, Dieve, kuris merdintis už nusidėjėlius meldiesi,
Dieve, kuris nusidėjėliams Švč. Mergelę Mariją kaip Motiną duodi,
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie.
Nuo visokios nuodėmės išgelbėk mus, Viešpatie.
Nuo puikybės ir išdidžios širdies
Nuo nesusivaldymo geriant, valgant ir kūniškų malonumų
Nuo pykčio, apmaudo ir piktos valios
Nuo pavydo ir svetimo gėrio geidimo
Nuo neskaistumo ir visokios begėdystės Nuo tingėjimo ir perdėto liūdesio
Nuo Tavo švento vardo išniekinimo
Nuo bažnytinių švenčių apleidimo
Nuo pasninko laužymo
Nuo vyresniųjų ir tėvų liūdinimo
Nuo svetimos šlovės ir garbės pasisavinimo Nuo kenkimo savo artimui
Nuo melagingo liudijimo ir melo
Nuo apkalbų ir bedieviškų žodžių
Nuo visokio nedėkingumo
Aš, didis nusidėjėlis, prašau, atleisk man, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Būk man tarpininku pas dangiškąjį Tėvą.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
Dovanok mano kaltes, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,

Atsiųsk man Šventąją Dvasią, Viešpatie.
Kristau, meilingiausias nusidėjėliams, Išklausyk mane, Viešpatie.
Nukreipk, Viešpatie, mano veidą nuo mano nuodėmių
Ir panaikink visas mano nedorybes.

Melskimės. Visagalis Dieve, išklausyk mūsų maldingus prašymus. Ir atleisk mums nuodėmes, kurias Tau išpažįstame, kad, gavę atleidimą, galėtume gauti Tavo ramybę.
Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.