ŠVENTOJO PATRIKO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!
Visi šventieji angelai, melskite už mus!
Visi apaštalai ir evangelistai, melskite už mus!
Visi šventieji mokytojai, melskite už mus!
Visi šventieji vyskupai ir išpažinėjai, melskite už mus!

Šventasis Patrikai, melski už mus!
Šv. Patrikai, Airijos apaštale ir globėjau,
Šv. Patrikai, Airijos šlove,
Šv. Patrikai, užsidegęs Jėzaus mylėtojau,
Šv. Patrikai, ištikimasis Kristaus sekėjau,
Šv. Patrikai, besąlygiškai atsidavęs mūsų Švenčiausiajai Motinai Marijai,
Šv. Patrikai, ištikimasis uolioje maldoje,
Šv. Patrikai, rinktinis inde,
Šv. Patrikai, Kristaus vyskupe,
Šv. Patrikai, uolumo sudegintasis,
Šv. Patrikai, netikėjimo nedrauge,
Šv. Patrikai, apsimarinimo pavyzdy,
Šv. Patrikai, tobulos meilės pavyzdy,
Šv. Patrikai, vyskupų pavyzdy,
Šv. Patrikai, atgailautojų pavyzdy,
Šv. Patrikai, švelnusis ir kantrusis,
Šv. Patrikai, kuklusis,
Šv. Patrikai, didžiai nuolankusis,
Šv. Patrikai, tyrasis ir saikingasis,
Šv. Patrikai, uolusis sielų ganytojau,
Šv. Patrikai, tikėjimo liudytojau,
Šv. Patrikai, išganymo šaukly,
Šv. Patrikai, Kristaus šlovės šaukly,
Šv. Patrikai, mažųjų mokytojau,
Šv. Patrikai, mūsų gailestingasis gynėjau,
Šv. Patrikai, mūsų tėve Kristuje,
Šv. Patrikai, katalikybės ramsti,
Šv. Patrikai, mūsų galingasis gynėjau,

Tebūnie Tavo tarno šv. Patriko užtarimu Tavo vardas šlovingas visiems, kurie jo dar nepažįsta, meldžiam Tave, išklausyk mus.
Tebūnie saugus popiežius ir visa Bažnyčia, meldžiam Tave, išklausyk mus.
Tebūnie saugūs mūsų vyskupai ir dvasininkai, tarnaujantys Tavo šventoje Bažnyčioje, meldžiam Tave, išklausyk mus.
Išsaugok ir didink tikėjimą mumyse, meldžiam Tave, išklausyk mus.
Apšviesk visus, kurie yra klaidinami, ir atvesk juos į savo tiesos pažinimą, meldžiam Tave, išklausyk mus.
Išlaisvink mus nuo visų nuodėmių, meldžiam Tave, išklausyk mus.

Nuo visokio išdidumo ir netyrumo, gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokios neapykantos ir piktavališkumo, gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo visokio smurto ir nesantūrumo, gelbėk mus, Viešpatie!
Nuo staigios ir netikėtos mirties, gelbėk mus, Viešpatie!
Teismo dieną, gelbėk mus, Viešpatie!

Melski už mus, šventasis Patrikai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, pasiuntęs šventąjį Patriką, išpažinėją ir vyskupą, skelbti pagonims savo šlovės, suteik malonę, kad per jo nuopelnus ir užtarimą galėtume daryti gailestingumo darbus, kuruos mums esi įsakęs. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų, Tavo Sūnų, kuris gyvena ir viešpatauja su tavimi ir Šventąja Dvasia, vienas Dieve, per amžius. Amen.

 Kovo 17 dieną minimas Šv. Patrikas (Patricius, Pádraig, Padrig), Airijos apaštalas, (IV pab.—Va.)
Airijos, įvairių pasaulio miestų ir šalių, inžinierių, teisės žinovų globėjas, gynėjas nuo gyvačių įkandimo ir nuodėmės.
 Iš anglų kalbos vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ