ŠV. ANTANO LITANIJA -2                                    INDEX

Kyrie, eleison!
Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus!
Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, išpažinėjų Karaliene, melski už mus!
Šventasis Pranciškau Asyžieti, melski už mus!
Šventasis Antanai Paduvieti, melski už mus!
Šv. Antanai, mylintis Dievą visa širdimi,
Šv. Antanai, šventasis Dievo Sūnaus mylėtojau,
Šv. Antanai, klusnusis ir tobulasis Jėzaus, savo Mokytojo, mokiny,
Šv. Antanai, dieviškojo Kūdikio artimasis drauge,
Šv. Antanai, turėjęs garbės laikyti rankose dieviškąjį kūdikį Jėzų,
Šv. Antanai, gimęs Lisabonoje, pagarsėjęs Paduvoje, viso pasaulio šventasis,
Šv. Antanai, savo tėvynės spindinti šviesa,
Šv. Antanai, Marijai, Nekaltajai Motinai, atsidavęs tarne,
Šv. Antanai, vyre ir kunige pagal Dievo širdį,
Šv. Antanai, dangiškųjų perlų vėriny,
Šv. Antanai, Dievo malonės pripildytasis,
Šv. Antanai, Naujojo Testamento sandoros skrynia,
Šv. Antanai, dangiškosios išminties šventove,
Šv. Antanai, tikrasis Bažnyčios sūnau ir išpažinėjau,
Šv. Antanai, Dievo Bažnyčios žvake, puõšmena ir ãtrama,
Šv. Antanai, pavyzdingasis Bažnyčios sūnau ir mokytojau,
Šv. Antanai, šv. Pranciškaus serafiškojo ordino garbe ir puõšmena,
Šv. Antanai, ištikimasis ir mylimasis šv. Pranciškaus sūnau ir mokiny,
Šv. Antanai, ypatingasis Dievo permaldautojau,
Šv. Antanai, didis Eucharistijos adoruotojau,
Šv. Antanai, ypatingo ir tikro pamaldumo vyre, mokytojau ir pavyzdy,
Šv. Antanai, stebuklingos maldos vyre,
Šv. Antanai, visų dorybių būste, paveiksle, pavyzdy, mylėtojau,
Šv. Antanai, didžio šventumo paveiksle,
Šv. Antanai, pasaulietiškos tuštybės ir šlovės atmetėjau,
Šv. Antanai, laisvasis nuo pasaulio gėrybių,
Šv. Antanai, krikščioniško apsimarinimo ir susitvardymo pavyzdy,
Šv. Antanai, gyvenimo slaptoje mylėtojau,
Šv. Antanai, paklusnumo ir nuolankumo pavyzdy,
Šv. Antanai, gražioji nepalytėto skaistumo lelija,
Šv. Antanai, skaistybės ir tyrumo mylėtojau ir paveiksle,
Šv. Antanai, neturto drauge ir pavyzdy,
Šv. Antanai, dieviškosios meilės rože,
Šv. Antanai, nuolankumo, kantrumo ir švelnumo pavyzdy,
Šv. Antanai, šventos išminties pilnasis vyre,
Šv. Antanai, sau reiklus atgailautojau ir atsiskyrėli,
Šv. Antanai, pagundų nugalėtojau,
Šv. Antanai, rinktinis šventenybių inde,
Šv. Antanai, stiprusis tikėjime,
Šv. Antanai, netyrumo nugalėtojau,
Šv. Antanai, kryžiaus mylėtojau ir drauge,
Šv. Antanai, tobulumo pavyzdy,
Šv. Antanai, šventasis tarp žmonių,
Šv. Antanai, tikėjimo, vilties ir meilės pavyzdy,
Šv. Antanai, išmintimi prilygęs cherubinams,
Šv. Antanai, dieviškąja meile prilygęs serafinams,
Šv. Antanai, tyrumu prilygęs angelams,
Šv. Antanai, uolumu prilygęs apaštalams,
Šv. Antanai, apsimarinimais ir troškimais prilygęs kankiniams,
Šv. Antanai, išmintimi ir kontempliacija prilygęs išpažinėjams,
Šv. Antanai, Dievo baime prilygęs patriarchams,
Šv. Antanai, stebuklais prilygęs Mozei,
Šv. Antanai, tikrasis Šventojo Rašto žinove,
Šv. Antanai, šventojo tikėjimo platintojau,
Šv. Antanai, garsusis apaštališkasis Dievo Žodžio pamokslininke,
Šv. Antanai, dangiškojo iškalbingumo upe,
Šv. Antanai, uolusis Šventosios Evangelijos skelbėjau,
Šv. Antanai, mylintis tikėjimo ir tiesos skelbėjau ir mokytojau,
Šv. Antanai, katalikiškos tiesos ãtrama,
Šv. Antanai, galingasis kovotojau su nuodėmėmis, klaidomis, raganavimais ir klaidingais mokymais,
Šv. Antanai, klaidingų mokslų griovėjau ir klaidatikių taisytojau,
Šv. Antanai, dieviškosios pjūties darbininke,
Šv. Antanai, vargšų ir našlaičių drauge, padėjėjau ir tėve,
Šv. Antanai, susitaikymo tarne ir vaidų nugalėtojau,
Šv. Antanai, širdžių laimėtojau ir nusidėjėlių atvertėjau,
Šv. Antanai, uolusis ir rūpestingasis sielų gelbėtojau ir sarge,
Šv. Antanai, gerų papročių atnaujintojau,
Šv. Antanai, tvirtasis tikėjimo rėmėjau ir netikėjimo siaube,
Šv. Antanai, tikinčiųjų vade ir vadove,
Šv. Antanai, nuliūdusiųjų guodėjau, džiaugsme ir vaduotojau iš liūdesio,
Šv. Antanai, vedly į amžinąjį gyvenimą,
Šv. Antanai, didis skaistybės gynėjau,
Šv. Antanai, meilės skatintojau,
Šv. Antanai, uolusis dėl teisingumo,
Šv. Antanai, patikimas keleivių ramsti ir vadove,
Šv. Antanai, piktųjų dvasių ir pragaro siaube, nugalėtojau ir išvaikytojau,
Šv. Antanai, aklųjų vadove, šviesa ir regėjimo grąžintojau,
Šv. Antanai, kalbos nebyliams grąžintojau,
Šv. Antanai, klausos kurtiesiems grąžintojau,
Šv. Antanai, nuostabusis mirusiųjų prikėlėjau,
Šv. Antanai, varginamųjų ir nelaimingųjų drauge, guodėjau ir pagalbininke,
Šv. Antanai, galingasis vandenų tramdytojau,
Šv. Antanai, skęstančiųjų gelbėtojau,
Šv. Antanai, jūreivių išsigelbėjimo žvaigžde,
Šv. Antanai, nukentėjusiųjų ir kenčiančiųjų užtarėjau,
Šv. Antanai, apleistųjų ir atmestųjų priebėga ir paguoda,
Šv. Antanai, mūsų maloningasis užtarėjau,
Šv. Antanai, taikos kūrėjau ir atkūrėjau,
Šv. Antanai, priebėga žemiškose sumaištyse,
Šv. Antanai, pasiklydusiųjų ir piligrimų vedly,
Šv. Antanai, šėtono nuodų atitolintojau,
Šv. Antanai, tironų tramdytojau,
Šv. Antanai, nekaltųjų gynėjau,
Šv. Antanai, kalinių globėjau, gelbėtojau ir išlaisvintojau,
Šv. Antanai, mylintis ligonių gydytojau ir sveikatos grąžintojau,
Šv. Antanai, prispaustųjų gynėjau,
Šv. Antanai, nusidėjėlių pasitikėjime,
Šv. Antanai, gyvybės gynėjų ženkle,
Šv. Antanai, tavo pagalbos besišaukiančiųjų drauge,
Šv. Antanai, galingasis stebukladary, padaręs ypatingų stebuklų,
Šv. Antanai, garbingasis visos Bažnyčios stebukladary,
Šv. Antanai, kurio džiugiai klausėsi paukščiai,
Šv. Antanai, kuriam žuvys nuolankiai pakluso,
Šv. Antanai, prarastų daiktų ir gėrybių grąžintojau,
Šv. Antanai, šlovingasis dangaus gyventojau, įrašytas tarp šventųjų,
Šv. Antanai, garbe vainikuotasis dangaus karalystės džiaugsme,
Per šv. Antano užtarimą, gelbėk mus, Viešpatie!
Per šv. Antano gyvenimą ir nuopelnus,
Per šv. Antano kantrybę ir nuolankumą,
Per šv. Antano savanorišką neturtą ir didį savęs išsižadėjimą,
Per šv. Antano pasninkavimą ir budėjimą maldoje,
Per šv. Antano daugybę darbų ir uolią tarnystę Tavo garbei,
Per šv. Antano pamokslus ir mokymus,
Per šv. Antano uolią ir ugningą kontempliaciją,
Per šv. Antano džiaugsmą, su kuriuo jis Tave vaiko pavidalu priėmė,
Per šv. Antano didelę artimo meilę,
Per šv. Antano stebuklus, kuriais jį pagerbei,
Per šv. Antano užuojautą ir gailestingumą,
Per šv. Antano kankinio karūnos troškimą,
Per šv. Antano sunkumus, dėl Tavęs iškentėtus,
Per šv. Antano vaikišką meilę Tau,
Per šv. Antano šventą mirtį, per kurią jį suvienijai su savimi,
Per šv. Antano meilę, su kuria Tu priėmei jį pas save,
Mes, vargšai nusidėjėliai, Tave meldžiame, išklausyk mus!
Mūsų pasigailėti teikis,
Mums atleisti teikis,
Per šv. Antano nuopelnus nuo visokio blogio saugoti teikis,
Nuo velnio žabangų ginti teikis,
Nuo griaustinio, žaibo ir audros saugoti teikis,
Nuo visokio kūno ir sielos blogio gelbėti teikis,
Nuo visų nuodėmių gelbėti teikis,
Nuo dvasinės mirties saugoti teikis,
Nuo netyrumo pagundų gelbėti teikis,
Nuo visų nusikaltimų tikėjimui mus sulaikyti teikis,
Nuo paniekos Šventajam Žodžiui saugoti teikis,
Nuo proto aklumo apsaugoti teikis,
Nuo nuliūdimo ir nusivylimo atitraukti teikis,
Nuo netikėtos ir nelaimingos mirties išgelbėti teikis
Mums tikrąją dvasinę kontempliaciją įkvėpti teikis,
Mūsų kančiose kantrybės duoti teikis,
Mus bėdose palaikyti teikis,
Mus mirties valandą saugoti teikis,
Mus į savo amžinąją karalystę priimti teikis,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Antanai.
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, garbingąjį savo išpažinėją ir Bažnyčios mokytoją Antaną papuošęs stebuklingais darbais ir didžiomis dorybėmis, jo užtarimu suteik mums, ko trokštame ir ko reikia mūsų išganymui. Prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.
Šventasis Antanas Paduvietis
(1195 – 1231) Lisabona - Paduva
VERTĖ: iš anglų, vokiečių, italų, protugalų, senosios lietuvių kalbų kun. MMSJ