PALAIMINTOJO JONO MERCO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison !
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Palaimintasis Jonai Mercai, melski už mus!
Pal. Jonai, šviesa iš dangaus,
Pal. Jonai, Dievo karžygy,
Pal. Jonai, Kristaus Karaliaus karžygy,
Pal. Jonai, Jėzaus Širdies karžygy,
Pal. Jonai, Eucharistijos garbintojau,
Pal. Jonai, ištikimasis ir pareigingasis
Pal. Jonai, Katalikų Bažnyčios sūnau,
Pal. Jonai, nuoširdusis Šventojo Tėvo gerbėjau,
Pal. Jonai, ištikimasis Bažnyčios hierarchijos gerbėjau,
Pal. Jonai, Bažnyčios mokymo skelbėjau,
Pal. Jonai, tyrasis Švenčiausiosios Mergelės sūnau,
Pal. Jonai, Rožinio Dievo Motinos maldininke,
Pal. Jonai, naujasis žmogau Kristuje,
Pal. Jonai, Dievo pranaše,
Pal. Jonai, vyre katalike,
Pal. Jonai, meilės didvyri,
Pal. Jonai, Dvasios galiūne,
Pal. Jonai, puikusis Šventosios Dvasios kūriny,
Pal. Jonai, stebuklingoji Dievo malone,
Pal. Jonai, didingoji liturgijos siela,
Pal. Jonai, apaštališkoji siela,
Pal. Jonai, jaunimo apaštale,
Pal. Jonai, moterų garbės gynėjau,
Pal. Jonai, karžygy iš snieguotų kalnų,
Pal. Jonai, ištvermingasis kovotojau su nuodėme,
Pal. Jonai, savitvardos ir askezės pavyzdy,
Pal. Jonai, augimo šventume pavyzdy,
Pal. Jonai, šiuolaikinio kataliko pavyzdy,
Pal. Jonai, kataliko intelektualo pavyzdy,
Pal. Jonai, kantrusis Kryžiaus neišėjau,
Pal. Jonai, krikščioniškojo brandumo pilnatve,
Pal. Jonai, mūsų laikų kelrodi,
Pal. Jonai, mūsų dienų sūnau,
Pal. Jonai, mūsų liudytojau, globėjau ir bendražygi,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, palaimintasis Jonai Mercai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės! Dieve, mūsų Tėve, palaimintasis Jonas, ištikimas savo šventumo pašaukimui, išdrįso ugdyti jaunimo tikėjimą ir krikščionišką gyvenimą. Suteik mums malonę, kad, jo užtarimo stiprinami ir jo pavyzdžio skatinami, mes ištikimai ir drąsiai skelbtume Evangeliją ir liudytume ją savo gyvenimu. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Gegužės 10 d. minimas Palaimintasis Jonas Mercas (Ivan Merz)
1896 - 1928, Zagrebas, Kroatija
Liturgijos judėjimo tarp jaunų žmonių skatintojas
VERTĖ: iš anglų kalbos Laima Bogdelienė