ŠV. LIUDVIKO MARIJOS GRINJONO MONFORIEČIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus!

Šventasis Liudvikai Marija Grinjonai, melski už mus.
Šv. Liudvikai Marija, ištikimasis Jėzaus Kristaus sekėjau,
Šv. Liudvikai Marija, atsidavęs ir mylintis Jėzaus verge Marijoje,
Šv. Liudvikai Marija, užsidegęs ir ištikimas Jėzaus Kristaus, įsikūnijusios išminties, mokiny,
Šv. Liudvikai Marija, iškalbingasis Kryžiaus pamokslininke,
Šv. Liudvikai Marija, Švenčiausios Jėzaus Širdies giesmininke,
Šv. Liudvikai Marija, atsidavęs šventosios Eucharistijos tarne,
Šv. Liudvikai Marija, atsidavimo Švenčiausiajam Sakramentui atgaivintojau,
Šv. Liudvikai Marija, ištikimasis Viešpaties Tarnaitės sūnau,
Šv. Liudvikai Marija, Šventojo Rožančiaus apaštale,
Šv. Liudvikai Marija, Išganytojo Motinos pamokslininke,
Šv. Liudvikai Marija, tikrojo atsidavimo Dievo Motinai pavyzdy,
Šv. Liudvikai Marija, paklusnios Šventajai Dvasiai širdies,
Šv. Liudvikai Marija, apsimarinimo stebukle,
Šv. Liudvikai Marija, tikros maldos vyre,
Šv. Liudvikai Marija, tylos ir atsitraukimo nuo pasaulio vyre,
Šv. Liudvikai Marija, atsidavęs neturto mylėtojau,
Šv. Liudvikai Marija, neturto ir atsidavimo Dievo Apvaizdai stebukle,
Šv. Liudvikai Marija, paklusnumo ir meilės pavyzdy,
Šv. Liudvikai Marija, Bažnyčios sūnau, Jai visiškai atsidavęs,
Šv. Liudvikai Marija, paklusnusis Popiežiaus ir vyskupų bendradarbi,
Šv. Liudvikai Marija, vienuolinės kongregacijos įkūrėjau,
Šv. Liudvikai Marija, tarnavęs Bažnyčiai pasauliečių tarpe,
Šv. Liudvikai Marija, Viešpaties šventyklų atstatytojau,
Šv. Liudvikai Marija, sielų išganymo entuziaste,
Šv. Liudvikai Marija, užsidegęs katalikų tikėjimo gynėjau,
Šv. Liudvikai Marija, bebaimi tiesos šalininke,
Šv. Liudvikai Marija, Dievo žmonių mokytojau,
Šv. Liudvikai Marija, laikų pabaigos apaštale,
Šv. Liudvikai Marija, nepailstantis Dievo šlovės skelbėjau
Šv. Liudvikai Marija, sergančiųjų ir neįgaliųjų pagalba ir drauge,
Šv. Liudvikai Marija, vargšų tėve,
Šv. Liudvikai Marija, kenčiančiųjų tarne,
Šv. Liudvikai Marija, vaikų ir jaunimo mokytojau,
Šv. Liudvikai Marija, kunigų ir misionierių pavyzdy,
Šv. Liudvikai Marija, mūsų globėjau,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tokią kaip jo Kryžiaus meilę,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tokį kaip jo tikrą atsidavimą Marijai,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tokią kaip jo meilę Bažnyčiai,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tokį kaip jo atsidavimą Jėzaus Kristaus vietininkui,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tokį kaip jo paklusnumą Popiežiaus neklaidingumui,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tokią kaip jo drąsą išbandymuose,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tokią kaip jo paslėpto gyvenimo meilę,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tokį kaip jo uolumą siekiant nusidėjėlių atsivertimo,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tikros išminties,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums tikėjimo dvasios,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums maldos dvasios,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums nuolankumo dvasios,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums ištvermę gerame,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums palaimingos mirties malonę,
Šv. Liudviko Marijos užtarimu, Viešpatie, suteik mums Jėzaus viešpatavimą mumyse per Mariją,
Šv. Liudviko Marijos Dievo veido matymu, Viešpatie, suteik mums atkaklumo tikėjime,
Šv. Liudviko Marijos spindėjimu Amžinojoje Meilėje, Viešpatie, suteik mums tyros meilės dovaną,
Šv. Liudviko Marijos gyvenimu Naujojoje Jeruzalėje, Viešpatie, suteik mums maldos dvasios,
Šv. Liudviko Marijos giesme priešais Avinėlio sostą, Viešpatie, suteik mums Kryžiaus išminties,
Šv. Liudviko Marijos Viešpaties Motinos kontempliacija, Viešpatie, suteik mums tikrojo atsidavimo Marijai,
Šv. Liudviko Marijos vienybe su Kristaus apaštalais, Viešpatie, suteik mums misionieriško užsidegimo,
Šv. Liudviko Marijos bendryste šventųjų draugijoje, Viešpatie, suteik mums meilės Bažnyčiai,
Šv. Liudviko Marijos džiaugsmu prie Karaliaus stalo, Viešpatie, suteik mums šlovės karūną,
Šv. Liudviko Marijos galingu užtarimu prie Dievo sosto, išklausyk mūsų maldas,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Liudvikai Marija Grinjonai,
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės. Dieve, padaręs šventąjį Liudviką Mariją iškiliu savo vienatinio Sūnaus Karalystės skelbėju ir per jį išauginęs savo Bažnyčioje dvigubą vienuolinę šeimą, Viešpatie, suteik mums malonę pagal Šv. Liudviko Marijos mokymą ir pavyzdį meiliai tarnauti švč. Mergelei Motinai ir jos Sūnui Jėzui, kuris su Tavimi ir Šventąja Dvasia gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

Šventasis Liudvikas Marija Grinjonas Monforietis Louis-Marie Grignion de Montfort gimė 1673 m. Montforte; mirė 1716 m. San Laurente, Prancūzija
Pamokslininkų globėjas.
Iš anglų, prancūzų, lenkų kalbų vertė JB, Kun. Mindaugas Malinauskas SJ