TREMTINIO MALDA                                        INDEX

Visi nutilo, nukreipė žvilgsnius į poetą. Žinojau, kad jis nepasižymėjo religingumu. Bet ta užgriuvusi nelaimė, tėvynės ilgesys šaukėsi maldos. Genius skaitė:
— Viešpatie, mes gimėme gražiausiame ir jaukiausiame žemės kampelyje. Tavo palaimintoje šaly. . . Kryžiais paženklintos sodybos ir pakelės su rymančiais Rūpintojėliais liko be mūsų balso, be mūsų akių žvilgsnio. Dieve, argi daugiau nebepamatysime tėvų žemės? !
Jis vis skaitė ir skaitė, lūpos virpėjo, veidą išmušė raudonos dėmės, akys sudrėko. O mes, pagauti religinio jausmo, jam įkandin kartojome žodžius, lyg seniai būtume mokėję šitą maldą.
Poetas kalbėjo:
— Savo dievišku balsu pašauk mus į tėvynę!
Mes kartojome:
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Sušildyk mus gimtų namų židiny!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Išalkusius ir ištroškusius grąžink mus į tėvynę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Ligotus ir iškankintus grąžink mus į tėvynę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Neleisk sušalti Sibiro ledynuos!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Apšalusiomis kojomis ir rankomis grąžink mus į tėvynę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Šalčio išsukinėtais sąnariais grąžink mus į tėvynę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Per tundrą, per šaltą taigą leisk keliais pareiti į tėvynę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Leisk pasiklausyti, kaip Velykų rytą bažnyčių varpai gaudžia ALELIUJĄ!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Leisk Kūčių naktį pabūti tėviškėje!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Per Vėlines leisk uždegti žvakelę ant artimųjų kapo!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Po ilgų klajonių leisk ir mums atsigulti tėviškės kalnely!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Gerasis Dieve, o jeigu mus užkas svetimoje žemėje, suvadink mūsų klajokles vėles į tėviškę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Nuo Lenos, nuo Angaros ir Jenisiejaus krantų, nuo Laptevų jūros leisk mūsų tautiečiams surinkti mūsų kaulelius ir grąžinti į tėvų žemę!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Neleisk Rusijos žemei daugiau gimdyti tironų!
— Meldžiam Tave, Viešpatie!
— Niekur niekados, per amžių amžius tegu nebūna žmogui atimta tėvynė!
— Meldžiam Tave, Viešpatie! Amen.

ANTANAS PAULAVIČIUS LEISKIT Į TĖVYNĘ Ištrauka iš dokumentinės apysakos. Katalikų Pasaulis 1989`10