ŠV. BRIGITOS IŠ KILDARĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, Vienas Dieve,
Šventoji Marija, Mergelių karaliene,
Šventasis Patrikai,
Šventoji Brigita,
Šv. Brigita, Airijos globėja,
Šv. Brigita, Airijos Bažnyčios užtarėja,
Šv. Brigita, Airijos tautos sutaikintoja,
Šv. Brigita, pirmojo moterų vienuolyno Airijoje, Kildarėję įsteigėja,
Šv. Brigita, vienuolinio gyvenimo Šventųjų Saloje (Airijoje) kertinis akmenie,
Šv. Brigita, šv. Patriko vienuolinio gyvenimo pavyzdžio įkvėptoji,
Šv. Brigita, nuo pat mažens pasišventusioji sekti Jėzumi,
Šv. Brigita, pasišventusioji Jėzaus Kristaus sužadėtine,
Šv. Brigita, šv. Patriko pasėto šventojo tikėjimo saugotoja,
Šv. Brigita, atsižadėjusioji pasaulio karjeros,
Šv. Brigita, didelio autoriteto ganytoja pagoniškoje aplinkoje,
Šv. Brigita, dvasinė vadovė atokioje nuo Visuotinės Bažnyčios vietoje,
Šv. Brigita, nuostabusis Airijos pasišventusiųjų mergelių pavyzdy,
Šv. Brigita, pasišventusiųjų Dievui motina,
Šv. Brigita, šviečiančioji dorybių ir šventumo šviesa,
Šv. Brigita, religinio tobulumo pavyzdy,
Šv. Brigita, betrokštančioji pasirūpinti vargšais, atitraukti sunkumus ir pasigailėti kiekvieno suvargusio žmogaus,
Šv. Brigita, atsidavusioji vargingiesiems gailestingumu ir užuojauta,
Šv. Brigita, piligrimų globėja,
Šv. Brigita, besidžiaugiančioji Dievo regėjimu danguje,
Šv. Brigita, mūsų užtarėja,
Melski už mus, šventoji Brigita!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, kuris suteikei galimybę džiaugtis palaimingu atminimu Šv. Brigitos, tau pasišventusios mergelės ir vienuolijos abatės, gailestingai suteik malonę, kad ir mes galėtume būti remiami savo gyvenime jos nuopelnų, kurių tyrumas mus apšviečia. Per Jėzų Kristų Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį. R. Amen.

Vasario 1 d. Šv. Brigita iš Kildare, Airija (Naomh Brid, Cell Dara) (452-524)