ŠVENTOJO ALBERTO DIDŽIOJO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Dievo Motina, melski už mus!
Šventoji Mergelių Mergele, melski už mus!

Šventasis Albertai, melski už mus!
Šv. Albertai, vyre pagal Dievo širdį,
Šv. Albertai, atsidavęs Marijos sekėjau,
Šv. Albertai, nusipelnęs šv. Dominyko sūnau,
Šv. Albertai, galingasis tikėjimo sergėtojau,
Šv. Albertai, tvirta vilties uola,
Šv. Albertai, degantis meilės serafime,
Šv. Albertai, apšviestasis išminties cherubine,
Šv. Albertai, narsusis teisingumo gynėjau,
Šv. Albertai, tikrasis išmintingumo pavyzdy,
Šv. Albertai, skaistusis santūrumo veidrodi,
Šv. Albertai, neįveikiamasis tvirtybės bokšte,
Šv. Albertai, gyvasis nuolankumo pavyzdy,
Šv. Albertai, spindintis neturto pavyzdy,
Šv. Albertai, tyroji skaistumo lelija,
Šv. Albertai, tikrasis paklusnumo pavyzdy,
Šv. Albertai, brangus ir rinktinis visų dorybių inde,
Šv. Albertai, atsidavęs apaštalų sekėjau,
Šv. Albertai, švytintis vyskupų brangakmeni,
Šv. Albertai, ypatingoji Bažnyčios daktarų puošmena,
Šv. Albertai, ypatingoji Bažnytinės hierarchijos šlove,
Šv. Albertai, auksini savo tėvynės lobi,
Šv. Albertai, tikrasis besikreipiančiųjų į tave gynėjau,

Didysis šv. Albertai,
Šv. Albertai, sielvarte ir varge,
Šv. Albertai, bėdoje ir persekiojimuose,
Šv. Albertai, mirties valandą,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Albertai,
Kad būtume verti Kristaus žadėjimų.

Melskimės.
Dieve, kuris dosniai papuošei šv. Albertą savo dieviškomis dovanomis ir apdovanojai jį visomis dorybėmis, leisk mums, savo tarnams, sekti jo pėdomis, ištikimai Tau tarnauti iki mirties ir pelnyti amžiną atlygį, per Jėzų Kristų Tavo Sūnų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Albertas Didysis (žinomas Doctor universalis ir Doctor expertus titulais)
1200, Laungenas, Vokietija +1280, Kiolnas
Domininkonas, mokslininkas
Globėjas medikų, technologų, gamtamokslininkų, filosofų, mokslininkų, studentų, Cincinačio (Ohio) miesto