ŠVENTOJO KOLUMBANO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, Išpažinėjų Karaliene, melski už mus!
Šventasis Grigaliaus Didysis, melski už mus!
Šventasis Patrikai, melski už mus!
Šventasis Galai, melski už mus!

Šventasis Kolumbanai, melski už mus!
Šv. Kolumbanai, Kristaus mokiny,
Šv. Kolumbanai, vienas didžiųjų visų laikų krikščionybės misionierių,
Šv. Kolumbanai, taikos balandi, kaip ir tavo vardas byloja,
Šv. Kolumbanai, piligrime ir klajūne dėl Kristaus,
Šv. Kolumbanai, pamaldusis dykynės gyventojau,
Šv. Kolumbanai, vienuoli ir misionieriau,
Šv. Kolumbanai, vienuolių abate ir artimas broli,
Šv. Kolumbanai, vienuolių puošmena ir įkvėpime,
Šv. Kolumbanai, vienuolijų vyresniųjų pavyzdy,
Šv. Kolumbanai, kontempliatyvusis ir artimas Dievui,
Šv. Kolumbanai, pranašiškasis,
Šv. Kolumbanai, ištikimas Dievo Žodžiui,
Šv. Kolumbanai, vyre pagal Dievo širdį,
Šv. Kolumbanai, kurio apaštalinė veikla pasaulyje buvo paskelbta dar prieš tau gimstant,
Šv. Kolumbanai, pamaldusis nuo pat savo jaunystės,
Šv. Kolumbanai, palikęs savo šeimą dėl Kristaus,
Šv. Kolumbanai, labai atsidėjęs studijoms ir dorybių praktikai,
Šv. Kolumbanai, nuostabusis pasaulio atsižadėtojau,
Šv. Kolumbanai, Kristaus piligrime, apleidęs savo tėvynę, kad atverstum pagonis,
Šv. Kolumbanai, žemės, kultūros ir sielų purentojau ir atnaujintojau,
Šv. Kolumbanai, jaunų pašauktųjų ugdytojau,
Šv. Kolumbanai, įtakingasis Pasaulyje ir Bažnyčioje,
Šv. Kolumbanai, nešališkas galingųjų patarėjau ir teisėjau,
Šv. Kolumbanai, bebaimi karalių paprotintojau,
Šv. Kolumbanai, persekiojamasis dėl Dievo karalystės,
Šv. Kolumbanai, tremiamas dėl Jėzaus mokymo ir ištikimybės Jam,
Šv. Kolumbanai, Prancūzijos ir Italijos apaštale,
Šv. Kolumbanai, Europos kultūros ir dvasios vienybės šventasis,
Šv. Kolumbanai, rūpestingas ir draugiškas,
Šv. Kolumbanai, drąsusis ir bebaimi,
Šv. Kolumbanai, teisingumo ir sąžiningumo vyre,
Šv. Kolumbanai, atleidžiantis ir pilnas gailestingumo,
Šv. Kolumbanai, degantis uolusis dėl Dievo garbės,
Šv. Kolumbanai, sąžiningas skaistumo saugotojau,
Šv. Kolumbanai, uolusis atgailautojau,
Šv. Kolumbanai, nepajudinamasis pagundų,
Šv. Kolumbanai, išmintingasis išpažinėjau,
Šv. Kolumbanai, tobulumo drauge,
Šv. Kolumbanai, uolusis Evangelijos skelbėjau,
Šv. Kolumbanai, su šventuoju Galu skelbęs tikėjimą,
Šv. Kolumbanai, mūsų pagonių protėvių apaštale,
Šv. Kolumbanai, stabų naikinintojau,
Šv. Kolumbanai, klaidatikysčių prieše,
Šv. Kolumbanai, arijonų ereziją žodžiu ir raštu gėdinęs,
Šv. Kolumbanai, kovotojau su netikėjimu
Šv. Kolumbanai, tiesos ir laisvės skelbėjau ir gynėjau,
Šv. Kolumbanai, Dievo ir Bažnyčios teisių bebaimis gynėjau,
Šv. Kolumbanai, gamtos drauge ir gyvūnijos mylėtojau,
Šv. Kolumbanai, aplinkos, tinkamos gyventi, gynėjau,
Šv. Kolumbanai, teisingumo, taikos ir sąžiningumo skatintojau,
Šv. Kolumbanai, stebuklingasis ir dosnusis belaisvių vaduotojau,
Šv. Kolumbanai, iškalbingumo ir veiklos pavyzdy,
Šv. Kolumbanai, labai griežtai save šventumui ruošęs,
Šv. Kolumbanai, vaisingą darbais gyvenimą vainikavęs šventa mirtimi,
Šv. Kolumbanai, mūsų globėjau danguje,
Šv. Kolumbanai, sergančiųjų gydytojau,
Šv. Kolumbanai, mirštančiųjų gynėjau,
Šv. Kolumbanai, ligonių ir neįgaliųjų viltie,
Šv. Kolumbanai, kenčiančiųjų paguoda,
Šv. Kolumbanai, nuostabus laukinių žvėrių sutramdytojau,
Šv. Kolumbanai, demonų siaube,
Šv. Kolumbanai, mūsų užtarėjau pas Dievą,

Būk mums gailestingas, gelbėk mums, Viešpatie!
Būk mums gailestingas! Išklausyk mus, Viešpatie.

Nuo visokių nuodėmių,
- gelbėk mums, Viešpatie!
Nuo atšalimo Tavęs sekime,
Nuo abejingumo neteisybės akivaizdoje,
Nuo tuščios pasaulio baimės,
Nuo per didelio prisirišimo prie laikinų dalykų,
Nuo veidmainystės ir meilikavimo,
Nuo pasidavimo kitų nuodėmėms,
Nuo visokio blogio, gelbėk mus Viešpatie,
Nuo visokios nelaisvės,
Nuo amžinosios mirties,
Per šv. Kolumbano nuopelnus,
Per šv. Kolumbano pamaldžią jaunystę,
Per šv. Kolumbano apaštalinę kelionę,
Per šv. Kolumbano neturto ir nepritekliaus,
Per šv. Kolumbano degantį uolumą,
Per šv. Kolumbano patirtus persekiojimus ir kančią,
Per šv. Kolumbano tvirtumą ir atkaklumą,
Per šv. Kolumbano pamokslus ir stebuklus,
Per šv. Kolumbano palaimingą mirtį,
Per šv. Kolumbano pasiektą šlovę,
Savo Įsikūnijimu,
Savo Mirtimi ir Prisikėlimu,
Savo Šventosios Dvasios dovana,
Savo gailestingumu,

Už keliaujančią Bažnyčią kiekviename krašte,
R. Viešpatie, pripildyk, vadovauk ir valdyk ją Savo Šventąja Dvasia.
Už mūsų šventąjį tėvą
R. Viešpatie, teik jam savo išmintį, kuri vadovautų jam tarnaujant, vadovaujant, įkvėpiant, skatinant ir suvienijant Bažnyčią.
Už pasaulio religinius lyderius,
R. Viešpatie, ateik su savo nuolatine pagalba ir suteik jiems jėgų jų tarnystėje Dievui ir jo žmonėms.
Už misionierius visame pasaulyje
R. Viešpatie, palaimink jų darbą, kad visi žmonės pažintų Kristaus šviesą.
Už ligonius ir tuos, kurie paprašė mūsų maldų
R. Paguosk ir sustiprink juos bei mokyk mus būti dėmesingiems jų prašymams.
Už įkalintus, netekusius laisvės ir persekiojamus asmenis
R. Viešpatie, suteik jiems sielos ir kūno stiprybę ir pripildyk juos savo viltimi.
Už tuos, kurie yra įsipareigoję tarpreliginiam dialogui, teisingumui ir taikai bei rūpinasi Žemės planeta,
R. Suteik jiems pranašiškos drąsos būti autentiškais Evangelijos liudytojais.
Už mūsų šeimų ir šv. Kolumbano draugijų visame pasaulyje bei tų, kurie rūpinasi mumis, intencijas.
R. Viešpatie, apglėbk juos savo rūpestinga globa ir laimink juos gera sveikata.
Už pašaukimus,
R. Viešpatie, įkvėpk daugelį jaunų vyrų ir moterų atsiliepti į Tavo kvietimą: į santuokinį, kunigišką, vienuolinį ir misionierinį gyvenimą.
Už mus pačius ir tuos, su kuriais šiuo metu gyvename,
R. Viešpatie, leisk nuolatos pasilikti Tavo akivaizdoje, kad gyventume Tavo meilėje.
Už mirusiuosius mūsų šeimos narius ir artimuosius,
R. Viešpatie, tegul jie ilsisi ramybėje ir džiaugiasi angelų, šventųjų ir kankinių draugija Dangaus Karalystėje.

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Kolumbanai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, kurio garbei šventasis išpažinėjas Kolumbanas atsisakė savo namų ir skelbdamas tavo vardą patyrė daug blogybių ir sunkumų, suteik mums malonę, noriai ir su džiaugsmu atsisakyti visko, kas mus skiria nuo tavęs, visokios kančios, kurioje mes nepasitikime tavo Apvaizda, kad būtume pripažinti esant taviškiais ir danguje gautume teisiųjų atlygį. Per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Kolumbanas iš Bobijaus gimė 543 m. Leinsteryje, Airijoje, mirė 615 m. Bobijuje, Italijoje
Motociklininkų globėjas, saugotojas nuo potvynių.
Iš anglų, vokiečių, italų ir prancūzų kalbų vertė JB, kun.MMSJ