ŠVENTOSIOS OTILIJOS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Mergelių Karaliene, melski už mus!
Šventoji Otilija, melski už mus!
Šv. Otilija, kurios vardas stebuklais pašlovintas,
Šv. Otilija, stebuklingas vaike,
Šv. Otilija, akla gimusi,
Šv. Otilija, akių šviesą per šventą krikštą sulaukusi,
Šv. Otilija, ankstyvoje jaunystėje sunkius išbandymus ištvėrusi,
Šv. Otilija, jau savo pirmaisiais gyvenimo metais labai dorybėje pažengusi,
Šv. Otilija, jaunystėje sparčiai dorybės žingsniais žengusi,
Šv. Otilija, kantrybės, švelnumo ir nuolankumo pavyzdy,
Šv. Otilija, pasaulį paniekinusi ir Dievui atsidavusi,
Šv. Otilija, savo pašaukime visuomet tvirta ir ištikima išlikusi,
Šv. Otilija, pasišventusioji mergele,
Šv. Otilija, privilegijuota Jėzaus Sužadėtine,
Šv. Otilija, garsųjį mergelių vienuolyną įkūrusi,
Šv. Otilija, vertoji savo ordino abate,
Šv. Otilija, kaip abatė, savo seserimis dideliu šventumu spindėjusi,
Šv. Otilija, savo malda ir ašaromis savo tėvą iš skaistyklos išvadavusi,
Šv. Otilija, visų krikščioniškų dorybių pavyzdy,
Šv. Otilija, visose dorybėse per griežtą pasninką ir atgailą išaugusi,
Šv. Otilija, pirmiausia Dievo karalystės ieškojusi,
Šv. Otilija, lelija, nepaliesto skaistumo,
Šv. Otilija, mergelių atspindy,
Šv. Otilija, neturto mylėtoja,
Šv. Otilija, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Otilija, pamaldumo pavyzdy,
Šv. Otilija, per kurią daug Dievo stebuklų padaryta buvo,
Šv. Otilija, sergančių paguoda,
Šv. Otilija, širdies patarėja,
Šv. Otilija, beturčių mylėtoja,
Šv. Otilija, nelaimingųjų prieglobsti,
Šv. Otilija, ypač gailestingumu vargšams pasižymėjusi,
Šv. Otilija, vargšų motina,
Šv. Otilija, ligonių guodėja,
Šv. Otilija, dovaną paliesti širdis turėjusi,
Šv. Otilija, Elzasui savo dorybes, kaip šlovingo paveldo atminimą, palikusi,
Šv. Otilija, malones aplink save skleidusi,
Šv. Otilija, pašvęstųjų mergelių kelrode,
Šv. Otilija, amžinai palaiminta Dievo įsčiose,
Šv. Otilija, malonių lobyne,
Šv. Otilija, galinga užtarėja pas Dievą,
Šv. Otilija, mus iš dangaus aukštybių apsauganti,
Šv. Otilija, pašaukimo pasirinkimo patarėja,
Šv. Otilija, pasaulio žmonių vedle pas Dievą,
Šv. Otilija, pašvęstų Dievui žmonių pavyzdy,
Šv. Otilija, visuose mūsų rūpesčiuose pagalba ir viltie,
Šv. Otilija, žmonių prieglobsti didžiose nelaimėse,
Šv. Otilija, patarėja renkantis savo pašaukimą Bažnyčioje,
Šv. Otilija, sielų kelrode žvaigžde,
Šv. Otilija, daugeliu stebuklų gyvenime ir po mirties Dievą pašlovinusi,
Šv. Otilija, fizinę ir dvasinę gerovę teikianti,
Šv. Otilija, dosni apšviesti mūsų dvasią,
Šv. Otilija, akių globėja,
Šv. Otilija, aklųjų ir kenčiančių nuo akių ligų prieglobsti,
Šv. Otilija, galinga akių ligomis sergančiųjų užtarėja,
Šv. Otilija, trokštanti mūsų dvasios nušvitimo,
Šv. Otilija, Dievui pašvęstųjų mergelių pavyzdy,
Šv. Otilija, galinga Elzaso žemių globėja ir gynėja,
Šv. Otilija, galinga visų, į tave besikreipiančiųjų, užtarėja,
Būk mums gailestingas, atleisk mums, Viešpatie.
Būk mums gailestingas, išklausyk mus, Viešpatie.
Nuo visokio blogio,
-gelbėk mus, Viešpatie.
Nuo visų nuodėmių,
Nuo rūstaus atlygio už savo nuodėmes,
Nuo netyrumo dvasios,
Nuo amžinosios mirties,
Nuo savo dieviško įkvėpimo niekinimo,
Nuo dvasinio aklumo,
Nuo akių godumo,
Nuo išdidžių, pavydžių ir neskaisčių žvilgsnių,
Nuo pasaulio meilės ir geidulingumo,
Nuo širdies kietumo ir negailestingumo,
Savo šventojo įsikūnijimo slėpiniu, gelbėk mus Viešpatie.
Savo gimimu ir vaikyste,
Savo šventu gyvenimu ir darbais,
Savo kančia ir skausmais,
Savo kryžiumi, mirtimi ir palaidojimu,
Savo prisikėlimu ir žengimu į dangų,
Savo džiaugsmu ir šlove,
Per savo šventosios tarnaitės Otilijos nuopelnus, gelbėk mus, Viešpatie.
Per šv. Otilijos atgailą ir apsimarinimus,
Per šv. Otilijos šventą kelionę šventumo keliu,
Per šv. Otilijos palaimingą mirtį,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Otilija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, tikroji šviesa, savo visagalybės stebuklu grąžinęs regėjimą aklai gimusiai šventajai mergelei Otilijai, meldžiame, jos pavyzdžiu ir užtarimu, padėk mums nukreipti savo žvilgsnius nuo pasaulio tuštybės, kad nusipelnytume matyti Tave veidas į veidą dangaus šlovėje per visus amžius. Amen.
Dieve, tikroji šviesa, stebuklingai išgydęs šventąją Mergelę Otiliją nuo įgimto aklumo, leisk mums, jos pavyzdžiu ir užtarimu, atitraukti akis nuo tuščio šio pasaulio į Tave, vienintelis Dieve, kad būdami veidas į veidą, garbintume Tave dangaus šlovėje, per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.

Šventoji Otilija 660-720 m. Alsačėje, dabartinė Prancūzija. Aklų ir silpnaregių globėja.
Iš anglų, vokiečių, prancūzų, kroatų kalbų vertė JB; kun Mindaugas Malinauskas SJ