ŠV. JĖZAUS IR MARIJOS STANISLOVO PAPČINSKIO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, Nekaltai Pradėtoji Motina ir Marijonų kongregacijos Karaliene, melski už mus!
Visi šventieji ir palaimintieji marijonai, melskite už mus!

Šventasis Jėzaus ir Marijos Stanislovai Papčinski, melski už mus!
Šv. Stanislovai, Kristaus kryžiaus mylėtojau,
Šv. Stanislovai, dėl Kristaus ir tikėjimo tapti kankiniu troškęs,
Šv. Stanislovai, Dievo meilės strėlėmis sužeistas,
Šv. Stanislovai, ištikimasis ir gyvasis Jėzaus kančios atvaizde,
Šv. Stanislovai, daug ištvėręs kankiny,
Šv. Stanislovai, Šventosios Dvasios įkvėpimams paklusęs,
Šv. Stanislovai, Švenčiausiojo Sakramento garbintojau,
Šv. Stanislovai, visas viltis tik į Jėzų sudėjęs,
Šv. Stanislovai, didysis šventojo neturtėlio Pranciškaus gerbėjau,
Šv. Stanislovai, vertoji Šventosios Dvasios buveine,
Šv. Stanislovai, krikščioniškojo gyvenimo pavyzdy,
Šv. Stanislovai, uolusis, ypatingasis ir nepaprastasis skaistyklos kenčiančių sielų mylėtojau, užtarėjau ir apaštale,
Šv. Stanislovai, mylimasis Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos sūnau,
Šv. Stanislovai, ištikimasis Nekaltai Pradėtosios Kristaus Motinos dorybių sekėjau,
Šv. Stanislovai, uolusis Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo slėpinio ir garbės skelbėjau ir vėliavnešy,
Šv. Stanislovai, Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo kongregacijos įkūrėjau ir patriarche,
Šv. Stanislovai, savo šventą gyvenimą apgaubęs malda, atgaila ir troškimu įvykdyti Dievo valią,
Šv. Stanislovai, pasaulio malonumų atsisakęs,
Šv. Stanislovai, neturtą, kančią ir apsimarinimą pamėgęs,
Šv. Stanislovai, vienas didžiausių atgailautojų ir atsiskyrėlių,
Šv. Stanislovai, didelio pasitikėjimo vyre,
Šv. Stanislovai, skaistumo, neturto ir klusnumo pavyzdy,
Šv. Stanislovai, nuolatinio atsivertimo ir atgailos gyvenimo pavyzdy,
Šv. Stanislovai, neišsenkantis iškalbos šaltini,
Šv. Stanislovai, Dievo meilės apimtasis,
Šv. Stanislovai, nuolankusis taikos bičiuli,
Šv. Stanislovai, gyvenęs ir darbavęsis kaip klusnus šventojo Petro įpėdinio – popiežiaus – sūnus,
Šv. Stanislovai, laisva valia pasirinkęs griežtą, kuklų ir neturtingą gyvenimo būdą, kad galėtum Dievui atsiduoti visa širdimi ir visa siela,
Šv. Stanislovai, neįveikiamo kantrumo,
Šv. Stanislovai, apimtas troškimo atsižadėti savęs,
Šv. Stanislovai, meilės Dievui auka,
Šv. Stanislovai, Dievo meile liepsnojantis,
Šv. Stanislovai, pranašo dvasia alsuojantis,
Šv. Stanislovai, uolusis ir nuolankusis kunige,
Šv. Stanislovai, talentingasis jaunimo auklėtojau,
Šv. Stanislovai, iškalbingasis pamokslininke,
Šv. Stanislovai, išmintingas sielų vadove,
Šv. Stanislovai, dvasingumo ir iškalbos meno veikalų autoriau,
Šv. Stanislovai, dieviškojo gailestingumo tarne,
Šv. Stanislovai, Dievo ir artimo meilės apaštale,
Šv. Stanislovai, uolusis evangelinio neturto gynėjau,
Šv. Stanislovai, išmintingasis vadove sąžinės reikaluose,
Šv. Stanislovai, maldos ir dvasinio gyvenimo mokytojau,
Šv. Stanislovai, tikėjimo tiesų ir kelių į šventumą mokytojau,
Šv. Stanislovai, kantrusis mokytojau,
Šv. Stanislovai, nepavargstantis Dievo žodžio skelbėjau,
Šv. Stanislovai, taikos ir vienybės skleidėjau,
Šv. Stanislovai, karžygy, kovojęs už Kristų savo žodžiu, plunksna ir pavyzdžiu,
Šv. Stanislovai, bebaimi Evangelijos tiesų gynėjau,
Šv. Stanislovai, nenuilstantis pamokslininke,
Šv. Stanislovai, Dievo darbininke,
Šv. Stanislovai, vargšų tėve ir pagalbininke,
Šv. Stanislovai, liūdinčių širdžių paguoda,
Šv. Stanislovai, visada skelbęs Dievo žodį ir tarnavęs dvasiškai apleistiems žmonėms,
Šv. Stanislovai, įvairiais būdais didžiadvasiškai rūpinęsis teikti pagalbą mirštantiesiems ir kenčiantiems skaistykloje,
Šv. Stanislovai, stropiai gynęs katalikų tikėjimą ir pasiryžęs jį paliudyti kankinio mirtimi,
Šv. Stanislovai, kasdien pasiaukojamai vykdęs gailestingumo darbus,
Šv. Stanislovai, savo gyvenimu skatinęs kitus pasitikėti Tavo šventąja Apvaizda,
Šv. Stanislovai, išminties lobyne,
Šv. Stanislovai, gerumo šaltini,
Šv. Stanislovai, sąžinės vadove,
Šv. Stanislovai, uolusis misionieriau,
Šv. Stanislovai, stebuklais garsusis,
Šv. Stanislovai, gailestingoji nusidėjėlių priebėga,
Šv. Stanislovai, nelaimingųjų globėjau,
Šv. Stanislovai, Dievo gailestingumo meldžiantis,
Šv. Stanislovai, mirštančių mūšio lauke bičiuli,
Šv. Stanislovai, rūpestingasis vargšų drauge,
Šv. Stanislovai, patikimasis ligonių gydytojau,
Šv. Stanislovai, angeliškasis klajūnų vedly,
Šv. Stanislovai, pradėtos naujos gyvybės gynėjau,
Šv. Stanislovai, visų mokytojų šviesa, šlove ir vainike,
Šv. Stanislovai, santūrumo apaštale,
Šv. Stanislovai, danguje su Kristumi ir Švč. Nekaltai Pradėtąja Mergele Marija džiūgaujantis,
Šv. Stanislovai, patikimasis vedly į Dangiškojo Tėvo namus,
Šv. Stanislovai, savo tėvynės Lenkijos džiaugsme ir pasididžiavime,
Šv. Stanislovai, kaimo žmonių tėve ir globėjau,
Šv. Stanislovai, prispaustųjų vaduotojau,
Šv. Stanislovai, neturtingųjų ir nelaimingųjų apsauga ir skyde,
Šv. Stanislovai, globėjau tų, kuriems gyvenime nesiseka,
Šv. Stanislovai, piligrimų ir keleivių globėjau,
Šv. Stanislovai, į tave besikreipiančiųjų išsigelbėjime, patikimas padėjėjau ir dosnusis stebukladary,
Šv. Stanislovai, tikroji nusidėjėlių priebėga ir paguoda,
Šv. Stanislovai, mirštančiųjų paguoda,
Šv. Stanislovai, globėjau tų, kurie meldžiasi už mirusiuosius,
Šv. Stanislovai, pamaldžiai į tave besikreipiantiems visada padedantis,
Šv. Stanislovai, tavęs padėti prašantiems niekada neatsisakantis,
Šv. Stanislovai, gausių dvasios vaikų tėve,
Šv. Stanislovai, savo gimtinės džiaugsme ir šlove,
Šv. Stanislovai, savo tėvynės tėve,
Šv. Stanislovai, garbe savo krašto katalikų Bažnyčiai,
Šv. Stanislovai, užtarėjau Dievo akivaizdoje,
Šv. Stanislovo užtarimu išklausyti tų, kurie šaukiasi jo pagalbos, teikis
- Tave meldžiame, išklausyk mus, Viešpatie!
Šv. Stanislovui besimeldžiančius laiminti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu mūsų Tėvynei naujų šventųjų suteikti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu ir nuopelnais mūsų Tėvynei tikrą laisvę suteikti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu pamaldumą už mirusiuosius mūsų Tėvynėje ir visame pasaulyje skleisti teikis,
Š. Stanislovo užtarimu Marijonų kongregaciją visame pasaulyje išplėsti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu Marijonų kongregacijos geradarius ir bičiulius visokeriopai laiminti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu nė vieno, garbinančio Tave ir ištikimo Marijonų kongregacijai, neatstumti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu stiprinti ir laiminti Šventąją Katalikų Bažnyčią, jos popiežių ir visus dvasininkus teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu ir per jo nuopelnus visus, kurie aukoja sveikatą ir gyvybę už savo Tėvynę, laiminti ir į dangų nuvesti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu tikrąją atgailą už savo nuodėmes ir ištvermės iki galo malonę suteikti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu mūsų mirties valandą pagalbą ir paguodą atsiųsti teikis,
Šv. Stanislovo užtarimu į dangų nuvesti mus teikis,
Šv. Stanislovo užtarimą naujais stebuklais pagarsinti teikis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis šv. Jėzaus ir Marijos Stanislovai Papčinski!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. O Dieve, pakvietęs savo tarną šventąjį Jėzaus ir Marijos Stanislovą skleisti savo Sūnaus Nekaltojo Prasidėjimo Motinos garbės ir padėti mirusiesiems pereiti skaistyklą, meldžiame suteikti mums malonę, kad jo pavyzdžiu ir jo užtarimu siektume šventumo gailestingumo darbais ir tuo teiktume Tau garbę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. Jėzaus ir Marijos Stanislovas Papčinskis (Stanislaw Jan Papczyński), (1631 – 1701) Lenkija.
Marijonų kongregacijos įkūrėjas ir globėjas, taip pat negimusių vaikų ir vaikų turinčių mokymosi sunkumų globėjas.
 Iš anglų ir lenkų kalbų vertė JB, kun.MMSJ