ATSILYGINIMO LITANIJA                                     INDEX

Kyrie eleison.
Chryste eleison. Kyrie eleison.
Kristau, išgirsk mus.
Kristaus, išklausyk mus.
Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų.
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve,
Šventoji Dvasia, Dieve,
Šventoji Trejybe, vienas Dieve,
Jėzau, dieviškasis mūsų Išganytojau, Mylime Tave
Jėzau, Švenčiausiajame Sakramente už mus pasiaukojęs,
Jėzau, mūsų šventovių tabernakuliuose paniekintas ir užmirštas,
Jėzau, baisiomis šventvagystėmis išniekintas ir išjuoktas,
Jėzau, Tavo tarnų tinkamai nepagerbtas,
Jėzau, netikinčiųjų išjuoktas ir persekiojamas,
Jėzau, Tavo kunigų asmenyje šmeižiamas ir nepripažįstamas,
Jėzau, Tau pašvęstų sielų išduotas,
Jėzau, nedoro pasaulio spaudos neigiamas,
Jėzau, iš šeimų ir mokslo įstaigų išvaromas,
Jėzau, pakelių ir sodybų kryžiuose sulaužytas ir degintas,
Jėzau, viso pasaulio nedorybių baisiai įžeistas ir nuolat įžeidžiamas,
Už savo nuodėmes, Permaldauti Tave, Viešpatie, trokštame
Už Tavo meilės žmonijai panaikinimą,
Už Tavo Kryžiaus ir kančios paniekinimą,
Už Tavo mylimai Motinai sukeltus skausmus,
Už Tavo šventųjų ir tikinčiųjų niekinimą,
Už dvasininkijos abejingumą, atšalimą ir taikstymąsi su pasaulio nuomone,
Už šventovių uždarymus ir kunigų persekiojimus,
Už pradėtų vaikelių žudymą,
Už bedievišką vaikų auklėjimą,
Už jaunimo moralinį palaidumą ir visišką Tavęs užmiršimą,
Už šeimų pakrikimą ir neištikimybes,
Už šventų dienų nepaisymą,
Už nepadorias madas ir šokius,
Už papiktinimus spaudoje ir mene,
Už girtuokliavimus ir nedorus lėbavimus,
Už keiksmus ir piktžodžiavimus,
Už puikybę, pyktį ir pavydą,
Už šmeižtus ir apkalbas,
Už nusikaltimus Dievo ir artimo meilei,
Už nusikaltimus teisingumui,
Už viso pasaulio visų laikų nuodėmes,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų, Viešpatie.
Melskimės.
Mūsų nedorybių įskaudintoji Jėzaus Širdie, Tavo akivaizdoje norime apverkti savo nelaimingųjų mūsų brolių atšalimą ir kaltes. Maldaujame gailestingumo ir atleidimo sau ir visam pasauliui. Trokštame paguosti Tave atlyginančia mūsų meile, o mūsų gyvenimas i mirtis tebūna permaldavimo aktu už visus Tavo patiriamus įžeidimus. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.