ŠVENTOSIOS KOLETĖS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Marija, mergelių Karaliene, melski už mus!
Šv. Kolete, pasirinktoji serafiškoji Jėzaus nukryžiuotojo sužadėtine,
Šv. Kolete, ištikimasis Dievo Motinos paveiksle,
Šv. Kolete, tikroji Kristaus sekėja,
Šv. Kolete, tobuloji Serafiškojo Tėvo Šv. Pranciškaus sekėja,
Šv. Kolete, Šv. Klaros ordino atnaujintoja,
Šv. Kolete, atkūrusioji šv. Klaros ordiną savo pirmapradžiam grynumui ir griežtumui,
Šv. Kolete, serafiškojo ordino papuošale ir garbe,
Šv. Kolete, įveikusioji nuostabiu pastovumu daugelį sunkumų susijusių su ordino reforma,
Šv. Kolete, su Dievo pagalba Įkūrusioji daug savo ordino vienuolynų,
Šv. Kolete, išdalinusioji visas savo gėrybes vargšams ir pasirinkusioji neturtą,
Šv. Kolete, kruopščiai ir uoliai besilaikančioji vienuolinės drausmės,
Šv. Kolete, nuo vaikystės užsidegusioji dieviškąja meile
Šv. Kolete, pasaulio ir jo tuštybių prieše,
Šv. Kolete, atsitraukimo ir tylos drauge,
Šv. Kolete, išaukštintoji paprasto darbo šešėlyje Jėzaus Nazareto darbininko pavyzdžiu,
Šv. Kolete, misioniere malda, pavyzdžiu ir žodžiu,
Šv. Kolete, nuo jaunystės patrauktoji maldai ir maldavimams,
Šv. Kolete, šventojo kryžiaus mylėtoja,
Šv. Kolete, ugningoji švč. Sakramento adoruotoja,
Šv. Kolete, papuoštoji visomis dorybėmis,
Šv. Kolete, visų krikščioniškųjų dorybių mokytoja,
Šv. Kolete, tikėjimo siela,
Šv. Kolete, vilties žvaigžde,
Šv. Kolete, meilei degančioji širdie,
Šv. Kolete, šventumo stebukle,
Šv. Kolete, skaistumo lelija,
Šv. Kolete, nekaltumo balandi,
Šv. Kolete, mergystės gėle,
Šv. Kolete, stiprioji Viešpaties pilie,
Šv. Kolete, puikusis tyrumo inde,
Šv. Kolete, išmintingoji mergele,
Šv. Kolete, kantrybės pavyzdy,
Šv. Kolete, keliančioji žavesį savo susilaikymu,
Šv. Kolete, evangelinio neturto pavyzdy,
Šv. Kolete, nuolankumo pavyzdy,
Šv. Kolete, neturto pavyzdy,
Šv. Kolete, išgryninimo stebukle,
Šv. Kolete, uolumu degančioji Dievo šlovei ir sielų išgelbėjimui,
Šv. Kolete, sudegusioji meilėje savo dieviškajam šeimininkui,
Šv. Kolete, didvyriškoji kančioje,
Šv. Kolete, stiprumo ir atkaklumo pavyzdy,
Šv. Kolete, taurioji tobulume,
Šv. Kolete, privilegijuotoji Marijos, Dievo Gimdytojos (Notre Dame) dukra,
Šv. Kolete, turėjusioji Šventąją Dvasią kaip Mokytoją šventųjų mokslui,
Šv. Kolete, Jėzaus pagerbtoji jaunikio žiedu,
Šv. Kolete, turtingoji dangiškaisiais apsireiškimais,
Šv. Kolete, besidžiaugusioji matomu Jėzaus ir Marijos buvimu,
Šv. Kolete, angelų, šv. Jono ir Šv. Onos aplankytoji
Šv. Kolete, įpratusioji prie dangiškojo bendravimo,
Šv. Kolete, bendravusioji su pačiu Viešpačiu,
Šv. Kolete, ateities dalykų apšviestoji regėtoja,
Šv. Kolete, nuolatos besimeldžiančioji angelams,
Šv. Kolete, švietusioji stebuklais nuo gimimo,
Šv. Kolete, kupinoji malonės nuo pat kūdikystės,
Šv. Kolete, galingoji Dievo galia,
Šv. Kolete, turinčioji stebuklingų galių,
Šv. Kolete, garsioji ir nepaliaujamoji stebukladare,
Šv. Kolete, gydančioji ligonius,
Šv. Kolete, prikeliančioji mirusiuosius,
Šv. Kolete, privertusioji demonus sprukti,
Šv. Kolete, unikalioji mokytoja,
Šv. Kolete, ligonių sveikata,
Šv. Kolete, velnio nugalėtoja,
Šv. Kolete, mirusiuosius prikėlusioji,
Šv. Kolete, ypatingoji moterų globėja,
Šv. Kolete, kurios tarpininkavimu išvengė mirties pavojaus daugybė vaikų, nesulaukę šventojo krikšto,
Šv. Kolete, saugi priebėga visiems, kurie tavęs šaukiasi,
Šv. Kolete, dangiškosios šviesos spinduly,
Šv. Kolete, nuostabioji palmė,
Šv. Kolete, Viešpaties namų vaisingasis alyvmedi,
Šv. Kolete, ypatinga puošmena Dievo sode,
Šv. Kolete, triumfuojančioji dangaus šlovėje,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, Šv. Kolete!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės.
Viešpats Jėzus Kristus, kuris palaiminai savo šventąją sužadėtinę Koletę savo dangiškosiomis dovanomis, prašome įkvėpk ir mus, kad pajėgtume gyventi atnaujinta dvasia, dėl kurios ji apsisprendė gyventi šv. Pranciškaus regula. Tu gyveni ir viešpatauji per amžius. Amen.

Kovo 6 d. Šventoji Koletė (Colette de Corbie) (1381 – 1447) abatė Prancūzijoje
VERTĖ: iš prancūzų ir portugalų kalbų kun. MMSJ