ŠVENTOJO KRYŽIAUS PAULIAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Sopulingoji Motina, melski už mus!
Šventoji Marija, Pasionistų ordino Motina, melski už mus!

Šventasis Kryžiaus Pauliau, melski už mus!
Šv. Kryžiaus Pauliau, šlovingasis,
Šv. Kryžiaus Pauliau, nuo mažų dienų vienatvę, darbą ir triūsą vertinęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, vaikystėje pasakojimus apie dykumos tėvų gyvenimą ir Kristaus kančią mėgęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, jaunystėje Dievo meilę ir gailestingumą stipriai pajautęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, pasaulio turtų ir ramaus aprūpinto gyvenimo atsisakęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Pasionistų ordino įkūrėjau,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Dievo pasirinktasis nuolat apmąstyti Jo Sūnaus kančią,
Šv. Kryžiaus Pauliau, pasirinktasis skleisti tarp žmonių pamaldumą karčioms Jo viengimio Sūnaus kančioms,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Dievo galios stebuklus atskleidęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Jėzaus Kristaus vardą širdyje įspaudęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Kristaus kančios ženklus širdyje nešiojęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, iš Jėzaus Kristaus žaizdų išminties išmokęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, jėgų iš Avinėlio kraujo sėmęsis,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Kristaus kančią kaip nuostabiausią Dievo meilės veiksmą šlovinęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, tobulas Nukryžiuotojo Jėzaus atvaizde,
Šv. Kryžiaus Pauliau, tyrumo lelija,
Šv. Kryžiaus Pauliau, nekaltumo atvaizde,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Tabernakulio serafine,
Šv. Kryžiaus Pauliau, švytintis ir šviečiantis žibinte,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Bažnyčios ramsti,
Šv. Kryžiaus Pauliau, atgailos pavyzdy,
Šv. Kryžiaus Pauliau, šventumo didvyri ir tobulumo pavyzdy,
Šv. Kryžiaus Pauliau, neturto pavyzdy,
Šv. Kryžiaus Pauliau, skaistumo ir nekaltumo pavyzdy,
Šv. Kryžiaus Pauliau, paklusnumo pavyzdy,
Šv. Kryžiaus Pauliau, meilės kankiny,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Kryžiaus ir Kristaus kančios apaštale,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Marijos sielvarto apaštale,
Šv. Kryžiaus Pauliau, darbais ir žodžiais galingas apaštale,
Šv. Kryžiaus Pauliau, tūkstančius sielų per Jėzaus Kristaus kančią išgelbėjęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, pamokslais ir pavyzdžiu tūkstančius nusidėjėlių atvertęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, žodžiais ir darbais vienintelio Dievo Sūnaus kančią skelbęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, pasaulio, atšalusio Kristaus meilei, dvasini vadove ir Evangelijos skelbėjau,
Šv. Kryžiaus Pauliau, žmonių širdis ir protus į gailestingąjį Jėzaus Kryžių kreipęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, pamaldumą Jėzui žodžiu ir darbais skleidęs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, nukryžiuotąjį Jėzų skelbdamas miręs,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Jėzaus Kristaus, Švč. Mergelės Marijos, angelų ir šventųjų į dangų nuvestas,
Šv. Kryžiaus Pauliau, su Jėzumi Kristumi kentėjęs, su Jėzumi Kristumi pašlovintas,
Šv. Kryžiaus Pauliau, garsus stebuklais, atvertusiais sielas,
Šv. Kryžiaus Pauliau, aklųjų šviesa,
Šv. Kryžiaus Pauliau, ligonių gydytojau,
Šv. Kryžiaus Pauliau, demonų nugalėtojau,
Šv. Kryžiaus Pauliau, vargšų mokytojau,
Šv. Kryžiaus Pauliau, narsus tikėjimo gynėjau,
Šv. Kryžiaus Pauliau, nesuskaičiuojamas paklydusias nelaimingų nusidėjėlių sielas prie Kryžiaus nešantis,
Šv. Kryžiaus Pauliau, užtarimo meldžiančius išklausantis,
Šv. Kryžiaus Pauliau, didelę meilę Jėzaus kančiai išprašantis,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Pasionistų ordino gynėjau,
Šv. Kryžiaus Pauliau, kunigų globėjau,
Šv. Kryžiaus Pauliau, Jėzaus Kristaus sužadėtinių globėjau,

Dėl giliausių Gelbėtojo žaizdų ir šv. Kryžiaus Pauliaus užtarimo,

- Suteik malonę, meldžiam Tave, išklausyk mus, Viešpatie!

Sekti šv. Kryžiaus Pauliaus nekaltumo pavyzdžiu,
Mylėti Jėzų ir Mariją visa širdimi,
Nuoširdžiai mylėti Jėzaus kančią,
Dažnai medituojant Jėzaus kančią imti savo kryžių ir šventai priimti kančias, kurias Dievas gyvenime leido,
Kentėti ir aukotis kartu su Jėzumi dėl savo varganos sielos, savo artimųjų sielų ir visos žmonijos atsivertimo,
Pamatyti savo kalčių blogybę,
Patirti karčių ašarų malonę,
Pasiryžti nuoširdžiai atgailauti,
Nusidėjėliams gauti atsivertimo dovaną,
Eretikams sugrįžti į katalikų tikėjimo vienybę,
Šventajai Motinai Bažnyčiai nugalėti savo priešus,
Tikintiesiems Dievo malonėje šventai numirti,
Į Jėzaus ir Marijos džiaugsmingą draugiją danguje patekti,
Gauti tai, ko dabar nuolankiai prašau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Kryžiaus Pauliau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Viešpatie Jėzau Kristau, apdovanojęs šventąjį Kryžiaus Paulių ypatinga meile, skelbiančia Kryžiaus slėpinį, ir per tai leidęs Bažnyčioje suklestėti naujai vienuolijai, meldžiame, kad nuolat apmąstydami Tavo kančią jo užtarimu pelnytume šlovę danguje. Tu gyveni ir viešpatauji per amžių amžius. Amen.

Šventasis Kryžiaus Paulius (Paolo Francesco Danei) gimęs 1694 m. Pjemonte, Italijoje, miręs 1775 m. Romoje
Pasionistų (Kryžiaus ir Viešpaties kančios) ordino įkūrėjas. Vengrijos ir Pasionistų ordino globėjas.
Sukūrė pagal litanijas anglų ir prancūzų kalbomis JB, Kun Mindaugas Malinauskas SJ