Šv. Apolonijos litanija                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Mergele ir kankine Apolonija, melski už mus. 
Šv. Apolonija, garsioji Aleksandrijos kankine,
Šv. Apolonija, gerbiama tiek Vakaruose ir tiek ir Rytuose,
Šv. Apolonija, Dievo meilės liepsna,
Šv. Apolonija, šlovinga mergele,
Šv. Apolonija, skaisčioji lelija, 
Šv. Apolonija, šventumo gėle, 
Šv. Apolonija, meilės rože, 
Šv. Apolonija, mergele nuolankiausioji, 
Šv. Apolonija, tyroji Kristaus sužadėtine, 
Šv. Apolonija, ištikimoji apaštalų sekėja,
Šv. Apolonija, nuostabioji mergele Mergelių chore,
Šv. Apolonija, Dangaus Rojaus gyventoja, 
Šv. Apolonija, įkvėptoji širdyje ištikimiausiai meilei Dievui ir artimui, 
Šv. Apolonija, skelbusioji tikėjimą persekiojimų metu, 
Šv. Apolonija, išpažinusioji savo tikėjimą iki kankinystės, 
Šv. Apolonija, kantrybės pavyzdy, 
Šv. Apolonija, dosnioji kankinių drauge,
Šv. Apolonija, atidavusioji nedvejodama savo gyvybę už tikėjimą,
Šv. Apolonija, įmestoji į ugnį už Kristų,
Šv. Apolonija, tikroji persekiojamosios Bažnyčios dukra,
Šv. Apolonija, patyrusioji žiaurius kankinimus, 
Šv. Apolonija, netekusioji dantų barbariškiausiu smurtu, 
Šv. Apolonija, šventosios Dvasios paskatintoji priimti dar didesnius kankinimus, 
Šv. Apolonija, laisvai ir be baimės pakilai ant tirono parengo laužo,
Šv. Apolonija, uoliai besimeldžiančioji liepsnose, 
Šv. Apolonija, paaukojusioji savo gyvybę Dievui,
Šv. Apolonija, užtarėja skaudant dantims ir burnai,
Šv. Apolonija, odontologų gynėja,
Šv. Apolonija, mūsų užtarėja prie Dievo,
Šv. Apolonija, tikėjimo išpažinėjų pagalba, 
Šv. Apolonija, Dievo pagerbtoji daugybe stebuklų,
Šv. Apolonija, kai mus puola netyrumo pagundai, užtark už mus.
Šv. Apolonija, kai mes kenčiam dėl nuodėmės pasekmių ir ligų, užtark už mus.
Šv. Apolonija, kai mūsų kūnas palinksta dėl silpnumų, užtark už mus.
Šv. Apolonija, kai mums trūksta kantrybės, užtark už mus.
Šv. Apolonija, kai mes kenčiame nuo dantų skausmo, užtark už mus.
Šv. Apolonija, kai mes tavęs prašome apsaugoti nuo blogio, užtark už mus.
Šv. Apolonija, kai mūsų tikėjimas puolamas, užtark už mus.
Šv. Apolonija, kai mums reikia paramos prieš sukilusį pasaulį ir pragarą, užtark už mus.
Šv. Apolonija, malonėkis ginti savo užtarimu Bažnyčią, šventąjį tėvą, vyskupus ir visus mūsų brolius ir seseris tikėjime, užtark už mus.
Šv. Apolonija, malonėkis tęsti savo apsaugą tiems, kurie tavęs prašo, užtark už mus.
Šv. Apolonija, malonėkis saugoti mus nuo dantų ir kitokių skausmų, užtark už mus.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventoji Apolonija!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Dieve, Tu išgelbėjai šventosios Apolonijos tyrą nekaltybę ir per jos kankinystę parodei mums kelią į dangų, atitrauk nuo mūsų kūnų dantų ir kitokius skausmus, o mūsų sielas vaduok iš nuodėmių, kad galėtume uoliau šlovinti Tave šiame pasaulyje ir amžinybėje. Amen.

Vasario 9 d. Šv. Apolonija iš Aleksandrijos, kankinė (+249)