ŠVENTOJO AKACIJAUS LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!

Šventoji Marija, melski už mus!
Kankinių Karaliene, melski už mus!
Septyni Arkangelai Sargai, melskite už mus!
Keturiolika šventųjų gelbėtojų bėdose, melskite už mus!

Šv. Akacijau, krikštu priėmęs Dievo įsūnystę, o kankinystės krikštu dar labiau palaimintas,
Šv. Akacijau, mokytas Dieviško apsireiškimo,
Šv. Akacijau, maitinęsis Šventosios Dvasios įkvėpimais,
Šv. Akacijau, palaimintas dangaus dovanomis,
Šv. Akacijau, savo protu ir pamaldumu šviečiantis,
Šv. Akacijau, tyrasis ir išmintingasis jaunuoli,
Šv. Akacijau, šventasis šimtininke, aukso šarvais pasidabinęs,
Šv. Akacijau, Romos kareivi, atsivertęs į krikščionišką tikėjimą,
Šv. Akacijau, tikrasis maldininke,
Šv. Akacijau, garsusis pamokslininke
Šv. Akacijau, drąsus Kristaus kankiny,
Šv. Akacijau, iš Viešpaties kančių taurės gėręs ir kankinio palmę laimėjęs,
Šv. Akacijau, drąsiai išpažinęs save krikščionimi, Jėzaus sekėju,
Šv. Akacijau, drąsiai atsisakęs aukoti stabams ir likęs ištikimas Jėzui,
Šv. Akacijau, savo tikėjimo išpažinimu įsiutinęs teisėję, kuris pasmerkęs dideliems plakimams,
Šv. Akacijau, kentėdamas stiprino kitus ištverti,
Šv. Akacijau, dosnusis stipruoli, patyręs daugybę kankinimų ir kančių,
Šv. Akacijau, krikščionių kankinių kovų ir kančių įkvėptasis,
Šv. Akacijau, nešęs savo kryžių ištikimai sekdamas Kristumi,
Šv. Akacijau, buvęs pasiryžęs pralieti kraują dėl Kristaus, kad laimėtum dangų,
Šv. Akacijau, savo kančiomis arti buvęs Kristui, išryškinęs Dievo paveikslą savyje,
Šv. Akacijau, Šventosios Dvasios ramybėje atsispyręs visiems puolimams,
Šv. Akacijau, melsdamasis atlaikęs ir nugalėjęs visas piktojo galias,
Šv. Akacijau, tvirtas kūno geismams, nuožmus demonams, netikinčių pagundoms neprieinamas,
Šv. Akacijau, uoliai ir kantriai ištvėręs ilgą ir kankinančią mirtį dėl savo Viešpaties,
Šv. Akacijau, netoleruodamas neteisėtumo, pamokslavęs kankintojams nepiktavališkumą,
Šv. Akacijau, sugėdinęs savo kankintojų siautėjimą ir paskandinęs blogio gyvatę savajame kraujyje,
Šv. Akacijau, kuriam buvo nupjauta galvą, kad nueitum pas Bažnyčios Galvą ir būtum vainikuotas,
Šv. Akacijau, įžengęs į negęstančią šviesą ir negendantį gyvenimą,
Šv. Akacijau, viešpataujantis su mirties mirtimi Nugalėtoju,
Šv. Akacijau, prie Viešpaties sosto atvestas, mus gailestingai prisimenantis,
Šv. Akacijau, mus stiprinantis savo kantria pergale prieš piktadarius,
Šv. Akacijau, geros mirties globėjau,
Šv. Akacijau, palydėtojau ir padėjėjau mirties valandą,
Šv. Akacijau, kareivių globėjas,
Šv. Akacijau, užtarėjau nuo galvos skausmo,
Šv. Akacijau, kankinių karūna ir angelų džiaugsme,
Šv. Akacijaus užtarimu, malonę priešo užpuolimus atremti teiki, kad tikėjime, viltyje ir meilėje, bei pasitikint jo begaliniais nuopelnais atiduočiau savo sielą į Išganytojo rankas,
Šv. Akacijaus užtarimu, apšviesk mūsų intelekto tamsą savo dangaus šviesos spinduliu ir uždek mūsų širdį savo dieviškosios meilės ugnimi, kad apmąstytume dideles šventojo dorybes ir nuopelnus,
Šv. Akacijaus užtarimu, Kristų prieš karalius ir teisėjus ištikimai skelbti ir pergales prieš Dievo priešus laimėti tieki,
Šv. Akacijaus užtarimu, malonę prieš visus mano išganymo priešus, pasaulį ir jo viliones, kūno geismus ir šėtono pagundas, priešintis ir laimėti teiki,
Šv. Akacijaus užtarimu, mūsų mirties valandą, kai pragaro galios sukils prieš mane pagrobti mano sielos, pagelbėti tiekis,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Akacijau!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, sutvirtinęs savo šventąjį kankinį Akacijų ištikimybe ir pasitikėjimu tavąją mirtimi, duok mums malonę per jo užtarimą mūsų mirties valandą būti laisviems nuo bet kokio nerimo ir suteik mums pergalę paskutinėje kovoje su priešu. Per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų. Amen.
Melskimės. Visagalis Dieve, gyvybės šaltinis ir vaiste nuo visokio blogio, suteik mums savo artumo užtikrinimą, kad galėtume pasitikėti tik tavimi. Užtariant šv. Akacijui, jei tai tavo valia, išgydyk mus iš visų mūsų blogybių. Per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

Šv. kankinys Akacijus Agathius, Agathonas, Ακακιος iš Kapadokija, miręs 303 m. Bizantijoje. Globėjas kareivių ir nuo galvos skausmo. Iš prancūzų, anglų ir rusų kalbų vertė kun. Mindaugas Malinauskas SJ