ŠVENTOJO BENEDIKTO MAURO LITANIJA                                       INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, Dievo Motina, melski už mus.
Šventasis Juozapai, melski už mus.
Šventasis Pranciškau Asyžieti, melski už mus.
Šventasis Benediktai Maurai, melski už mus.
Šv. Benediktai Maurai, ištikimybės krikščionių tikėjimui pilnasis,
Šv. Benediktai Maurai, maldos bedugne,
Šv. Benediktai Maurai, dorybių šventykla,
Šv. Benediktai Maurai, neturto, paklusnumo ir skaistumo pavyzdy,
Šv. Benediktai Maurai, tyrumo lelija,
Šv. Benediktai Maurai, atsidavimo Jėzui pavyzdy,
Šv. Benediktai Maurai, įžeidimų atleidimo pavyzdy,
Šv. Benediktai Maurai, kantrusis sunkumuose,
Šv. Benediktai Maurai, išmintingasis žodžiuose ir darbuose,
Šv. Benediktai Maurai, be ribų nuolankusis,
Šv. Benediktai Maurai, didvyriškai paklusnusis,
Šv. Benediktai Maurai, dieviškosios malonės įranki,
Šv. Benediktai Maurai, ištikimasis šv. Pranciškaus sekėjau,
Šv. Benediktai Maurai, Afrikos žmonių žiede,
Šv. Benediktai Maurai, Afrikos žmonių šviesa,
Šv. Benediktai Maurai, pamaldusis Mergelei Marijai,
Šv. Benediktai Maurai, Švenčiausiojo Sakramento garbintojau,
Šv. Benediktai Maurai, mylimasis Dievo vaike,
Šv. Benediktai Maurai, Dievo vaiko pavyzdy,
Šv. Benediktai Maurai, Evangelijos skelbėjau,
Šv. Benediktai Maurai, šventųjų Raštų mokytojau,
Šv. Benediktai Maurai, vadove pašaukimo kelyje,
Šv. Benediktai Maurai, patikimas sąžinės vadove,
Šv. Benediktai Maurai, išlaisvintojau iš vergijos,
Šv. Benediktai Maurai, pasaulio vargšų žibury,
Šv. Benediktai Maurai, Dievo tautos džiaugsme,
Šv. Benediktai Maurai, nusidėjėlių drauge,
Šv. Benediktai Maurai, vargšų ir alkanųjų paguoda,
Šv. Benediktai Maurai, sergančių ir vargstančiųjų broli,
Šv. Benediktai Maurai, vargšų užtarėjau,
Šv. Benediktai Maurai, nėščiųjų priebėga,
Šv. Benediktai Maurai, keliautojų apsauga,
Šv. Benediktai Maurai, prispaustųjų gynėjau,
Šv. Benediktai Maurai, kalinių guodėjau,
Šv. Benediktai Maurai, gydytojų patarėjau,
Šv. Benediktai Maurai, tikro teisingumo gynėjau,
Šv. Benediktai Maurai, abejojančiųjų tikrume,
Šv. Benediktai Maurai, mūsų užtarėjau.
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Melski už mus, šventasis Benediktai Maurai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!
Melskimės. Amžinasis ir visagali Dieve, visų dalykų pradžia ir pabaiga, gyvenimo ir šventumo šaltini, teikiantis džiaugsmo šventąjį Benediktą Maurą gerbiantiems, suteik mums malonę sekti jo dorybėmis: mylėti, kaip jis mylėjo, gyventi, kaip jis gyveno, kad su juo pasiektume ir amžinąją Tėvynę. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Balandžio 4 d. minimas Šventasis Benediktas Mauras Juodasis (1526–1589)
Sicilija, Italija
VERTĖ: iš portugalų kalbos kun. MMSJ