ŠVENTOJO JONO DIEGO LITANIJA                                        INDEX

Kyrie, eleison! Christe, eleison! Kyrie, eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!

Tėve, dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Marija, melski už mus!
Šventoji Gvadalupės Marija, melski už mus!
Šventoji Gvadalupės Mergele, Amerikos žemyno globėja, melski už mus!
Šventoji Marija, Gvadalupės Mergele, naujosios evangelizacijos žvaigžde, melski už mus!

Šventasis Jonai Diegai, melski už mus!
Šv. Jonai Diegai, krikščioniškos meilės doktrinos išmokęs,
Šv. Jonai Diegai, iš misionierių mokytis troškęs,
Šv. Jonai Diegai, tikėjimo, vilties ir meilės piligrime,
Šv. Jonai Diegai, pagonybės šešėlių išsižadėjęs,
Šv. Jonai Diegai, neturtą mylėjęs,
Šv. Jonai Diegai, nuolankumą praktikavęs,
Šv. Jonai Diegai, tyrą širdį išsaugojęs,
Šv. Jonai Diegai, rojų Tepejako mieste matęs,
Šv. Jonai Diegai, apreiškimų liudytojau,
Šv. Jonai Diegai, ištikimasis Gvadalupės Mergelės pasiuntiny,
Šv. Jonai Diegai, malonų Marijos balsą girdėjęs,
Šv. Jonai Diegai, Marijos grožį matęs,
Šv. Jonai Diegai, Marijos švelnumą jautęs,
Šv. Jonai Diegai, dangiško džiaugsmo, spinduliuojančio iš Švenčiausiosios Mergelės lūpų, apimtas,
Šv. Jonai Diegai, vaikiškai pasitikėdamas su Marija kalbėjęs,
Šv. Jonai Diegai, mylimasis Marijos sūnau,
Šv. Jonai Diegai, nedvejodamas Marijai paklusęs,
Šv. Jonai Diegai, vyskupo dieviškąją valdžią gerbęs,
Šv. Jonai Diegai, pajuoką ir atstūmimą iškentęs,
Šv. Jonai Diegai, nuolankus būti mokėjęs,
Šv. Jonai Diegai, kantrus būti mokėjęs,
Šv. Jonai Diegai, atkaklus būti mokėjęs,
Šv. Jonai Diegai, taikus būti mokėjęs,
Šv. Jonai Diegai, privilegijų atsisakęs,
Šv. Jonai Diegai, savo dėde Jonu Bernardinu dėmesingai rūpinęsis,
Šv. Jonai Diegai, į Tepejako kalną užkopęs,
Šv. Jonai Diegai, rožes ant Tepejako kalno rinkęs,
Šv. Jonai Diegai, Gvadalupės Mergelei pasiaukojęs,
Šv. Jonai Diegai, rožių, įsispaudusių į apsiaustą, stebuklą liudijęs,
Šv. Jonai Diegai, kurio apsiauste Mergelė visada lieka su mumis,
Šv. Jonai Diegai, Gvadalupės Mergelę su nuoširdžiu atsidavimu garbinęs,
Šv. Jonai Diegai, kuklią šventovę Mergelės Marijos garbei pastatęs,
Šv. Jonai Diegai, Mergelės garbei skirta šventove iki pat mirties rūpinęsis,
Šv. Jonai Diegai, savo žmoną Mariją Liuciją mylėjęs,
Šv. Jonai Diegai, savo žmonai Evangelijos tiesą suvokti padėjęs,
Šv. Jonai Diegai, tobulos skaistybės santuokoje laikęsis,
Šv. Jonai Diegai, vertasis pavyzdy savo broliams ir seserims,
Šv. Jonai Diegai, su švelnia meile šventai Dievo tarnystei atsidavęs,
Šv. Jonai Diegai, mūsų užtarėjau,

Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes, pasigailėk mūsų!

Melski už mus, šventasis Jonai Diegai!
Kad taptume verti Kristaus žadėjimų!

Melskimės. Dieve, tobulasis Tėve, šv. Jono Diego asmeniu davęs mums gyvą paprastumo, ištikimybės ir meilės pavyzdį, jo užtarimu išklausyk mūsų nuolankių prašymų, kuriuos su didžia pagarba Tau patikime. Per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Šventasis Jonas Diegas (Juan Diego) (1474-1548) Tepejakas, dabartinė Meksika
Čiabuvių tautų globėjas