PILIGRIMO VADOVAS PO STEBUKLINGAS  MARIJOS VIETAS
Lietuva Marijos žemė
© Robertas Gedvydas Skrinskas , Kaunas 1999m.  Kad matyt LT raides reikia: View-> Encoding-> Auto-Select arba Unicode Žiūrėjimo kodas  (utf-8)
Skiriu Kristaus Jėzaus ir mūsų Motinai Marijai

"Juk kas randa mane, randa gyvenimą ir gauna malonę iš Viešpaties" Pat. 8,35 (Žodžiai, kuriuos Bažnyčia taiko Marijai)

"... Pavedam Marijos globai Lietuvos bažnyčią ir visus garbingus jūsų šalies žmones, lietuvių tautą. Marija, kurią taip nuoširdžiai garbina ir myli jos vaikai lietuviai, teveda juos tikėjimo kelionėje per šį septintąjį krikščioniškojo gyvenimo šimtmetį; testiprina juos sunkumuose, tepakelia suklupusius, tebūna visiems ir kiekvienam tikros vilties ir paguodos ženklas.
Marijos motiniškoje širdyje sudedame jūsų tautos džiaugsmus ir viltis, vargus ir sielvartus, jos globai pavedame šeimos ir jaunimo ateitį ir su tvirtu pasitikėjimu prašome, kad Ji visada mums būtų Motina.

Telydi Jus mano apaštalinis palaiminimas".

Iš šv. Tėvo kalbos 1988.IV.18 Lietuvos vyskupams, atvykusiems su "ad limina apostolorum" vizitu Romon.

"... Dievo Motina Marija, pavedam Tavo globai visus Lietuvos žmones, kurie taip nuoširdžiai Tave myli. Suteik kunigams apaštalinio uolumo, stiprink kenčiančius už tikėjimą, padėk jaunimui išsaugoti tikėjimo bei doros žiedus, laimink šeimas, kad jos galėtų laisvai ir su tikėjimo šviesa kurti savo ir tautos laimingą ateitį".

Taip 1988.IV.19 šv. Tėvas Jonas Paulius II kalbėjo prieš šv. Mišias, kurias drauge su Lietuvos vyskupais aukojo lietuvių kalba.

,,Mergelė Marija, jūsų Šalyje ypatingai garbinama Vilniaus „Aušros Vartuose“, Šiluvoje ir daugelyje kitų vietų, teužtaria Bažnyčią Lietuvoje: teapgaubia savo apsiaustu kunigus, vienuolius, vienuoles, ir visus tikinčiuosius, teišmeldžia visai bendruomenei Viešpaties malonių pilnatvę. Aš jus atsimenu savo maldose ir jus prašau melstis už mane, iš širdies suteikdamas jums Apaštališkąjį Palaiminimą.“
 Iš popiežiaus Pranciškaus kalbos Lietuvos vyskupams 2015 02 02, atvykusiems su Ad limina vizitu

TURINYS    PRATARMĖ    GYVOJO DIEVO KELIAS LIETUVON   I DALIS. ŠVČ. M. MARIJOS APSIREIŠKIMAI    II DALIS. ŠVČ. M. MARIJOS PĖDOS AKMENYSE   III DALIS. ŠVČ. M. MARIJOS ŠALTINĖLIAI   IV DALIS. ŠVČ. M. MARIJOS STEBUKLINGI PAVEIKSLAI  1 SKYRIUS. KARŪNUOTI   2 SKYRIUS. STEBUKLINGI  3 SKYRIUS. PERKELTI   4 SKYRIUS. NEŽINOMO LIKIMO   5 SKYRIUS. NEIŠAIŠKINTA   6 SKYRIUS. ŽUVĘ   7 SKYRIUS. IKONOS    8. SKYRIUS. LDK MARIJOS ŠVENTOVĖS   V DALIS. ŠVČ. MARIJOS STEBUKLINGOS STATULOS   VI DALIS.  ŠVČ. M. MARIJOS LURDAI  VII DALIS.  ŠVČ. M. MARIJOS KOPLYTSTULPIAI IR KITOS VIETOS   VIII DALIS. LIETUVOS PASIAUKOJIMAI IR PAAUKOJIMAI MARIJAI  ŠVČ. M. MARIJOS ŠVENTĖS   PABAIGA  LITERATŪRA PAPILDYMAI

  Elektroninis paštas  ,,,,pro.vita  @  gmx.com Už Gyvybę