PRO VITA RELIGIJA   © ROBERTAS GEDVYDAS SKRINSKAS       

Dievas apreiškė save ir savo valią žmonėms per sukurtus daiktus, apsireiškęs pirmiesiems tėvams, patriarchams ir pranašams. Apreiškimo pilnatve tapo įsikūnijęs Dievo Sūnus Jėzus Kristus. Visų tautų išganymui Dievo apreikšti dalykai jo maloningu patvarkymu turi išlikti nepažeisti ir turi būti perduoti visoms kartoms. Todėl Viešpats Jėzus, kuriame baigtas visas aukščiausiojo Dievo apreiškimas, davė apaštalams priesaiką, kad per pranašus pažadėtąją ir jo paties įvykdytąją bei skelbtąją Evangeliją skelbtų visiems kaip išganingos tiesos bei dorovės šaltinį.
    Apaštalai ragino tikinčiuosius laikytis visko, ką jie perdavė žodžiu ar raštu.
    Šv. Tradicija ir Šv. Raštas glaudžiai susiję ir papildo vienas kitą. Juk jie abu išplaukia iš to paties dieviško šaltinio ir tarsi suauga į vieną bei siekia to paties tikslo. Šv. Tradicija ir Šv. Raštas sudaro vieningą Dievo žodžio šventą palikimą, pavestą Bažnyčios apsaugai.
    Šv. Rašto knygos rašytos su Šv. Dvasios įkvėpimu. Jų autorius yra Dievas. Yra 46 Senojo Testamento knygos ir 27 Naujojo Testamento knygos. (Iš II Vatikano susirinkimo Dogminės konstitucijos apie Apreiškimą).

Sv.Rastas tradicija  Apsireiskimai svc.M.Marijai  teologu nuomones  Motina Terese  Kitos religijos  sutaikinimaskunigai uz gyvybe Eucharistija vyskupai apie abortus  komentarai    
Pal.arkivysk. Teofilius Matulionis