PRADŽIA  SKELBIMAI   PAMALDOS  SAKRAMENTAI  PARAPIJA  DARBAI  DIRSYTĖ  PAMINKLAI  AUKOS  NUORODOS  PRO VITA  KONTAKTAI 
ŠĖTOS ŠVČ. TREJYBĖS PARAPIJA
Ecclesia Romana Catholica Sanctissimae Trinitatis Szatensis, Archidioecesis Kaunensis

PARAPIJOS KRONIKA

1918 m. paminklas Šėtoje žuvusiems Lietuvos didvyriams. Tai pats seniausias ir originaliausias Laisvės paminklas.


Šėtos gimnazijos administracija (direktorius Mindaugas Danilevičius) jau antrą kartą pradeda naujus Mokslo metus be pamaldų Bažnyčioje.


2019-07-30 stalius Jonas pakeitė lango virš durų staktą. Prieš metus buvo padaręs naują langą. Nes stakta ir lango rėmai buvo supuvę.


Dievo tarnaitės Adelės Dirsytės 110 gimimo metinių minėjimas 2019 06 15. Šventinimas paminklo jos tėviškėje. Dalyvavo vysk. Algirdas Jurevičius, emeritai arkiv. Sigitas Tamkevičius ir arkiv. Lionginas Virbalas, 5 kunigai. Seimo narys Darius Kaminskas, Kėdainių r. meras Valentinas Tamulis, laikinas Šėtos seniūnas Vytautas Zakaryza, apie 180 žmonių.


Šėtos bažnyčia sutiko Lietuvos Nepriklausomybės atstatymo šimtmetį.


 


2017 10 08 per Švč. M. Marijos, Rožančiaus Karalienės atlaidus klebonas kun. R. Skrinskas parapiją paaukojo Nekalčiausiai M. Marijos širdžiai ir šventoriuje pašventino meistro Adolfo Teresiaus darbo paminklą ,,NUŽUDYTIEMS NEGIMUSIEMS KŪDIKIAMS“. Paminklui ąžuolą padovanojo Stasė Rimavičiūtė. Ąžuolo transportavimo ir paminklo sukūrimo išlaidas apmokėjo kun. R. Skrinskas. Dalyvavo Pasaulio Gydytojų Už Žmogaus gyvybę Lietuvos asociacijos delegacija.


Kėdainių kraštą rimtai skandina potvynis. Rugsėjo 19-21 d. vėl prilijo. Laukuose pražuvo daug pasėlių, technika klimsta, negali įvažiuoti. Negalima dirvų suarti, pasėti žiemkenčius. Laukuose pora mėnesių telkšo vanduo. Drenažas per silpnas ar užsikimšęs.
Upelis Obelis, kurio plotis buvo 2-3 m. patvino iki Neries platumo. Užtvino namo rūsys ir t.t.


DVIRAČIŲ ŽYGIS ŠĖTA – PRELATO ANTANO DAMBRAUSKO (ADOMO JAKŠTO)  GIMTINĖ  2017-09-10 (A. Dambrauskas gimė 1860 m. rugsėjo 8 d. Kuronyse) Foto:


 


Rugsėjo  pradžioje Šėtoje po liūčių patvino Obels upė. Tokio potvynio nebuvo per visą Nepriklausomybės laiką. Foto: Per Švč. M. Marijos Rožančiaus Karalienės atlaidus (spalio 8 d. 12 val.) pašventinsim tautodailininko Adolfo Teresiaus darbo paminklą, skirtą negimusiems vaikams.
Norintys galite prisidėti prie paminklo savo auka.


Per Švč. Trejybės atlaidus, birželio 11 d., sekmadienį, 12 val. vyks arkivyskupo vizitacija ir bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas. Kviečiame dalyvauti.


Šėtos bažnyčioje nuo gegužės mėn. 24 d. 8 val. ryto iki 25 d. 8 val. ryto vyks Švč. Sakramento adoracija. kviečiame dalyvauti.
Balandžio 30 d. - Gyvybės Diena. kviečiame melstis, kad nebūtų žudomi dar negimę kūdikėliai.
Šiuo metu vyksta konkursas dėl priešgaisrinės ir apsauginės signalizacijų įvedimo. Kviečiame firmas dalyvauti.


DĖL 2 PROC. PARAMOS

Kviečiu visus dirbančiuosius skirti 2% pajamų mokesčių ŠĖTOS ŠVČ. TREJYBĖS parapijai. Aukos bus skiriamos bažnyčios remonto  ir sielovadiniams darbams padengti. 
Nuoširdžiai dėkojame visiems prisidedantiems!
Prašytume, pagal galimybes, nustatytos formos prašymą FR0512 v. 3 Valstybinei mokesčių inspekcijai teikti iki š.m. GEGUŽĖS 1 d. ELEKTRONINIU BŪDU (http://deklaravimas.vmi.lt).
Duomenys, reikalingi pildant el. prašymo formą:
Gavėjo tipas E1 laukelis formoje – 2,
Gavėjo identifikacinis numeris (kodas) E2 laukelis formoje – 291248420.
Kam popierinis variantas priimtinesnis, galite atsisiųsti FORMĄ iš čia
Svarbu žinoti pildant formą ranka:
• Forma pildoma tik DIDŽIOSIOMIS SPAUSDINTINĖMIS RAIDĖMIS, ryškiai, vienos spalvos rašymo priemone;
• NURODOMI ASMENS DUOMENYS: asmens kodas, telefono nr., vardas, pavardė ir gyvenamasis adresas;
• Prašymas turi būti PASIRAŠYTAS (nurodoma vardas, pavardė ir parašas);
• Jei deklaruojate pajamas, prieš pateikiant formą FR0512 v. 3, VMI turi būti gavusi metinę Jūsų pajamų mokesčio deklaraciją.
Nuoširdžiai dėkojame Jums už geranorišką paramą! Ačiū, kad esate neabejingi  ir bendruomeniški.


2016-11-16 į Adelės Dirsytės gimtinę koplytstulpio vietos parinkimui atvyko Kauno arkivyskupijos Meno komisija, Kėdainių dekanas kun. Norbertas Martinkus, vietos klebonas, Kėdainių savivaldybės administracijos direktorius Ovidijus Kačiulis, Kėdainių savivaldybės vyriausias architektas Vytautas Kundrotas, Šėtos gimnazijos direktorius  Mindaugas Danilevičius, artimiausi Dirsytės giminaičiai. Foto: skyriuje DIRSYTĖ.


2016-09-25 sekmadienio 12 val. Šv. Mišias aukojo ir pamokslą sakė svečias kun. Andrius Končius, kandidatas į Adelės Dirsytės postuliatorius. Kunigas studijuoja Romoje.


DVIRAČIŲ ŽYGIS ŠĖTA – PRELATO ANTANO DAMBRAUSKO (ADOMO JAKŠTO)  GIMTINĖ  2016-09-11 (A. Dambrauskas gimė 1860 m. rugsėjo 8 d. Kuronyse)

ATSTUMAS:  10 KM LAIKAS: Rugsėjo 11 d Foto:

 

 

2016 m. per Švč. Mergelės Marijos Gimimo dieną - rugsėjo 8 - Šėtos bažnyčioje buvo pasirašytas Memorandumas ,,Šėtai - 1000 gyventojų!“.

 

MEMORANDUMAS

ŠĖTAI – 1000 GYVENTOJŲ!

Šėta

2016 m. rugsėjo mėn. 8 d.

Šėtos miestelyje šiuo metu gyvena apie 900 žmonių. Šėtos seniūnijoje 1997 m. gyveno 2 730 žmonių. 2014 m. – 2000. 2012 m. gimė 4, mirė 39 žmonės; 2013 m. gimė 12, mirė 35 žmonės; 2014 m. gimė 24, mirė 33 žmonės; 2015 m. gimė 23, mirė 30 žmonių.

Šėtos gimnazijoje mokėsi 2010-09-01 – 477 mokiniai. 2015-09-01 – 369 mokiniai.

Kėdainių rajone 2002-09-01 veikė 60 visų tipų mokyklų, 2016-09-01 – 30 visų tipų mokyklų.

Pripažindami didėjančias neigiamas demografines tendencijas ir iš jų išplaukiančius katastrofiškus padarinius, negalėdami likti abejingi stebėtojai,

Mes, Kėdainių rajono Šėtos miestelio svarbiausios institucijos: Seniūnija, Gimnazija, Parapija, Ambulatorija, Socialinis ir ugdymo centras, Priešgaisrinė tarnyba, Kultūros centras, Bendruomenės centras, Ūkininkų bendrija bei prie jo vėliau prisijungę subjektai ar jų asociacijos įsipareigojame sutelktomis pastangomis  siekti, šviesti  ir skatinti visuomenę gerinti demografinę padėtį Šėtos seniūnijoje.

-        didinti gimstamumą, įvaikinimą ir vaikų globą;

-        plėsti saugą;

-        ugdyti sveiką gyvenimo būdą;

-        ugdyti Gyvybės kultūrą.

Sutariame bendradarbiauti siekiant šių tikslų.

Iniciatoriai:

Seniūnas                                                                                                                                         Petras Pupkus

Gimnazijos direktorius                                                                                                  Mindaugas Danilevičius

Ambulatorijos administratorius                                                                                        Gintautas Kaškevičius

Kėdainių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos VPPP viršininkas                                      Raimonas Naruševičius

Socialinio  ir Ugdymo Centro direktorė                                                                              Eleonora Ramonienė

Kultūros centro l.a. direktoriaus pareigas                                                                                      Dalia Railienė  

Kultūros centro renginių organizatorė                                                                                         Vilma Grigienė
Bendruomenės centro vadovas                                                                                           Neringa Saudargienė

Žemės ūkio specialistė                                                                                                           Edita Čerkauskienė
Pagirių bendruomenės centro pirmininkė                                                                                 Daiva Noreikienė

Rajono Savivaldybės Tarybos narys                                                                                       Rimantas Diliūnas
Pagirių klebonas                                                                                                               kun. Rimas Mačiulskis

Klebonas                                                                                                        kun. Robertas Gedvydas Skrinskas

 


Mūsų parapijietė Onutė dalyvavo Pasaulio Jaunimo dienose Krokuvoje:
 


2016 07 17 Klebonas kun. Robertas šventė 25 m. kunigystės jubiliejų.

2016 07 15 vyko Šėtos gimnazijos abiturientų Šv. Mišios ir atestatų įteikimas.