PRO VITA ©  ROBERTAS SKRINSKAS PAMINKLAI NEGIMUSIEMS KŪDIKIAMS

LIETUVA AUSTRALIJA BALTARUSIJA ČEKIJA DOMINIKA ISPANIJA ITALIJA JAPONIJA JAV KANADA KATARAS KROATIJA LATVIJA LENKIJA MEKSIKA NYDERLANDAI RUSIJA SLOVAKIJA UKRAINA VIETNAMAS
KRYŽIŲ KALNAS JURBARKAS PASVALYS KAUNAS ALYTUS DOMEIKAVA VILNIUS  LAPĖS  TELŠIAI LAZDIJAI DOMEIKAVA RAMYGALA ŠIAULIAI PANEVĖŽYS PAGĖGIAI TAURAGĖ PANARA ŠĖTA

Pasiklausykite, ką apie abortus kalba Lietuvių tautos pasididžiavimas - palaimintasis arkivyskupas Teofilius Matulionis.


1943 m. balandžio 24 d. perėmęs iš prel. J. Labuko, kapitulai dalyvaujant, jam Šv. Tėvo pavestąją valdyti Kaišiadorių vyskupiją, naujasis vyskupas gegužės 12 d. pasirašė savo pirmąjį raštą — laišką kunigams, vienuoliams -lėms ir tikintiesiems. Štai jo ištrauka:


Prie šių blogybių prisidėjo dar viena blogybė, kuri, amžinybės žvilgsniu žiūrint, yra pati blogiausia, tai moralinis žmonių pakrikimas : daug žmonių atšalo tikėjime, apsileido šv. Sakramentų ėjime, šventų dienų šventime ir kitų kataliko pareigų pildyme : įsigalėjo neapykanta vienų prieš kitus, žiaurumas ir neteisingumas bei svetimo turto negerbimas ; nemaža šeimų pairo, arba jos buvo sudaromos vien civilinės metrikacijos aktu, be šventos moterystės sakramento ir be Dievo ir Bažnyčios palaiminimo, atsirado vedusiųjų, kurie nepaisydami Dievo ir prigimties įstatymo, išniekino moterystės šventumą, vengdami šeimos : paplito baisus nusižengimas, kuris šaukiasi į dangų keršto, tai negimusiųjų gyvybių žudymas, be to, paskutiniu metu išsiplatino girtuoklystė, kuri mūsų mažai tautai yra baisi nelaimė, nes veda mūsų žmones prie ištvirkimo ir išsigimimo ir prie dvasinio ir medžiaginio skurdo. Mūsų Tėvynė tiesiog pradeda skęsti girtuoklystės bangose. Prisiminus tą visą, prisieina su Jeremiju pranašu šaukti : « Naikinto sunaikinta visa žemė, nes nėra nė vieno, kuris imtų tai į širdį» (Jer, 12, 11).

1943 m. rugsėjo 16 d. pasirodė antrasis vysk. T. Matulionio ganytojinis laiškas tikintiesiems (nr. 985). Vyskupas pavedė kunigams prieš išstatytą Švč. Sakramentą rengti šventovėse kas savaitę pamaldas už taiką ir tėvynę. Jose ragino dalyvauti iš kiekvienos šeimos bent po vieną asmenį, nes «jei nedarysite atgailos, visi pražūsite ! » Vyskupas matė dvi blogybes, kurios stumia mūsų tautą į pražūtį — tai santuokos išniekinimas ir girtuoklystė. Kasmet pas mus esą išžudoma 18.000 negimusių gyvybių. Į kovą su girtavimu vyskupas kvietė kunigus, mokytojus, valdininkus ir visą šviesuomenę.

Gyvendamas Birštone, vysk. T. Matulionis 1956 m. gruodžio 23 d. parašė šį paskutinį ganytojinį laišką savo vyskupijos tikintiesiems. Štai jo ištrauka:

Pagaliau, Brangiausieji, turiu priminti Jums Katalikų Bažnyčios, mūsų Motinos, mokslą apie negimusios žmogaus gyvybės panaikinimą, arba, kaip dabar sakoma «abortą». Taigi Bažnyčia mus mokina, kad negimusios gyvybės panaikinimas — abortas, kokiu nors laiku ar būdu bebūtų padarytas, yra tikra žmogžudystė, gyvo žmogaus nužudymas —-užmušimas. Didelė, mirtina nuodėmė prieš V. Dievo įsakymą «Nežudyk» : tai nuodėmė šaukianti dangaus keršto. Be to, tokia žmogžudystė yra didelis nusikaltimas ir prieš mūsų mažą, neskaitlingą lietuvių tautą. Nes tuo būdu sulaikomas mūsų tautos prieauglio skaičius. Ši nuodėmė yra nusižengimas prieš Dievo įsakymą, pareikštą dar rojuje tebeesant pirmiesiems mūsų tėvams Adomui ir Ievai : « Aukite ir dauginkitės ». Maldaukime tad Viešpatį Dievą, kad duotų mums malonę saugotis girtuoklystės, ištvirkavimo, žmogžudysčių, o teviešpatauja, tespindi mūsų tarpe blaivybė, skaistybė, Dievo ir tarpusavė meilė. Telaimina Jus, Mylimieji Dieceziečiai, Visagalis Dievas Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. + Teofilius, Kaišiadorių Vyskupas.

Nežudyk! Nuo 1955.XI. 23d., kai įsigaliojo abortus leidžiantis įstatymas, Lietuvoje sunaikinta daugiau žmonių, nei kiek žuvo kartu paėmus per maro, bado, karo metus, trėmimus, nelaimingus atsitikimus ir avarijas..
Kasmet sunaikinama apie 20 000 negimusių vaikų. Apie 100.000 moterų Lietuvoje nešioja spirales, kurios yra abortuojanti, t.y. pradėtą vaiką žudanti priemonė. Viena spiralė per metus mažiausiai gali sunaikinti 3-6 pradėtus žmogeliukus. Todėl vien nuo spiralės žūsta 100.000 x 4 = 400.000 negimusių vaikų. Pridėjus cheminius, mechaninius ir kt. abortus susidaro beveik pusė milijono. Kai Palestinoje arabas nušauna vieną žydą, praneša viso pasaulio žinių agentūros. O kai Lietuvoje per metus sunaikinama pusė milijono pradėtų vaikų - lietuviai nieko nedaro ir ramiai miega ant krauju įmirkusios žemės.

Platėjant nekaltų negimusių vaikų pralieto kraujo klanui, vis daugiau žmonių visame pasaulyje budo iš apsnūdimo ir abejingumo žudomai nekaltai gyvybei. Kūrėsi sąjūdžiai "Už Gyvybę", vienydami geros valios žmones.
Pastarieji organizavo konferencijas, leido spaudą, rengė įvairias akcijas. Beveik vienu metu įvairiuose kraštuose kaip švelnus priminimas sustoti žudyti kilo paminklai ir antkapiai aborto aukų atminimui. Antai JAV pradžia buvo tokia: Niujorko kardinolas Jonas O'Konneris kai pamatė paminklą katalikiškame pranciškonų universitete Steubenvilės mieste, Ohajo valstijoje, pasiūlė ir Amerikos Vyčiams (Knight of Columbus) pastatyti antkapius negimusiems kūdikiams katalikiškose kapinėse. Tokiu būdu 1992 m. rugpjūčio mėn. kasmetiniame savo suvažiavime Amerikos vyčiai nubalsavo pastatyti negimusiems kūdikiams antkapius kiekvienos katalikiškos vyskupijos kapinėse Amerikoje. Šiame suvažiavime prezidentas Bušas sukėlė ovacijas pasakęs, kad jis ignoruos "politinę kainą" ir toliau neleis įsigalioti JAV abortą leidżiančių įstatymų. Ginančią negimusius vaikus kalbą šiame suvažiavime pasakė ir Motina Teresė. Vyčių vadas Virdžilas Dešanas (Virgil C.Dechant) pavadino abortą"nekaltųjų skerdynėmis".