PRO VITA   UŽ GYVYBĘ      © ROBERTAS GEDVYDAS SKRINSKAS

ĮVADAS ir literatūros sąrašas

2000  Jubiliejinių metų proga gimė internetinis tinklapis ,,UŽ GYVYBĘ''. Jei perskaitysite - gyvenime tai labai pravers. O panelėms su čia pateikta informacija susipažinti tiesiog būtina.

    Gyvybė yra brangiausia Dievo dovana. Tai pašaukimas būti. Būti Dievo sukurtame pasaulyje. Būti su Dievu.
    Dievas atskleidžia Mozei savo vardą. ,,Aš esu Esantysis'' (Iš 3,14). Jėzus ištaria: ,,Aš Esu'' (Jn 8,58). Dievas yra Gyvybė ir gyvybės šaltinis. Dievas pašaukia mus iš nebūties, ir tampame panašūs į Jį. Gyvybė yra šventa. ,,Žmogaus gyvybę visi turi laikyti šventu dalyku, - primena mūsų pirmtakas Jonas XXIII, - nes jau tam, kad ji prasidėtų, yra reikalingas Dievo Kūrėjo veikimas''. (Paulius VI. Humanae Vitae. V., 1994. P.12). Kova už gyvybę yra šventa kova.
    Po praūžusių karų, okupacijų ir trėmimų daugelis žmonių Lietuvoje, matydami neteisybes, plintantį blogį, moraliai palūžo, nes atsirėmė ne į kryžių, o į žemės kartis. Nepaklausė poeto Jurgio Baltrušaičio patarimo: ,,...jei aukščiau tu nori kopti /, imk nelūžtamą ramentą / ir pakeitęs diego kryptį, / kopk sode į kryžių šventą. / Kas juo remias, nesukrūšta /...'' (iš eilėraščio ,,Apynys'').
    Augančio blogio akivaizdoje sąžinė neleido sėdėti sudėjus rankas ir tylėti. Po ilgų vargų gavau iš Dievo kunigystės dovaną, o matydamas didžiulį abejingumą negimusių vaikų žudymui, stojau į šventą kovą už Gyvybę.
    Jei kurį žmogų šokiruos tai, kad šį tinklapį parengė kunigas, atsakysiu šv. Tėvo Pauliaus VI Humanae Vitae enciklikos žodžiais: ,,Kreipiuosi į jus, mylimieji sūnūs kunigai, kurių šventa pareiga būti ir atskirų žmonių, ir šeimų patarėjais bei dvasiniais vadovais, prabylame kupini didžiausio pasitikėjimo. Jūsų svarbi priedermė, - ypač savo žodį taikau tiems, kurie dėsto moralinę teologiją, - visiškai ir atvirai išdėstyti Bažnyčios doktriną apie santuoką.'' P.21. Todėl pirmiausiai kunigai turėtų stoti į šią kovą, išgirdę popiežiaus kvietimą. Dėkoju tėvui J.D.Grigaičiui OP, sutikusiam peržvelgti turinio rankraštį. Dėkoju visoms, turėjusioms drąsos parašyti pergyvenimus, už sukurtus eilėraščius. Dėkoju visiems geradariams. Teatlygina Jums Dievas.
    Šiame pasaulyje yra du keliai: gyvybės ir mirties. Dievas kiekvienam iš mūsų dovanojo laisvę, davė pasirinkimo teisę. Neapvilkime Dievo suteiktu mums pasitikėjimu, atsakomybe ir pašaukimu. Parklupę greit pakilkime ir drąsiai ženkime Šviesos, Tiesos, Meilės ir Gyvenimo keliu. Keliu, kuriuo mums yra Jėzus.

LITERATROS SĄRAŠAS

    1. Gruodis S. Negimusios gyvybės panaikinimas. K., 1935.
    2. Neniškis J. Abortas V., 1978.
    3. Abortion and Social Justice. Edited by T.W.Hilgers, D.J. Horan Sun Life, Thaxton, VA, 1980.
    4. Espinosa J.C. Birth control. HLI, Washington, D.C., 1980.
    5. Frolova O.G.,Granat N.E, Vred aborta.M.,1985.
    6. Willke J.C. Abortion. Questions and answers. Cincinnati, 1990.
    7. Willke J.C. Handbook on abortion. Cincinnati, 1975.
Literatūra iš šio sąrašo žymima nuorodose tokiais skliausteliais ( ).
Kita panaudota literatūra nurodyta tų skyrių pabaigoje ir žymima taip [ ].

Laikraščiai ir viena kita knyga, jei nėra atskiro to skyriaus sąrašo, pažymėta tame pačiame sakinyje.
Čia nurodyta ne visa panaudota medžiaga, bet tik pagrindinė.

TURINYS